Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV /155/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2004 roku


Uchwała Nr XXIV /155/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2004 roku

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Droszewie imienia Marii Konopnickiej

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 08 marca 1998r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.) z art. 5 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz §1 ust.4 załącznika Nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm. ) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Szkole Podstawowej w Droszewie imię Marii Konopnickiej. Pełna nazwa szkoły brzmi „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2005 roku

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV /155/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Droszewie imienia Marii Konopnickiej

         Zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W związku z tym, że siedemnastego stycznia 2005 roku do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Droszewie o nadanie tejże szkole imienia Marii Konopnickiej rada władna jest do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/02/2005 11:26:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/02/2005 11:26:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/02/2005 11:26:16)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela