Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXVII/174/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 lipca 2005 roku

Uchwała Nr XXVII/174/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005 roku

w sprawie nadania Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach imienia Polskich Noblistów

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.) z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku, o systemie oświaty (tj. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 załącznika Nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach imię Polskich Noblistów. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: „Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/174/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 8 lipca 2005r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 23 maja 2005 roku do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wpłynął wniosek Rady Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach o nadanie tejże szkole imienia Polskich Noblistów. Z powyższego wniosku wynika, że działania dotyczące nadania imienia gimnazjum były podejmowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców od 2003 roku. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem rada władna jest do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/08/2005 09:52:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/08/2005 09:52:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/08/2005 09:52:45)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela