Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV / 156 / 05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XXIV / 156 / 05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Skalmierzyce.

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. .U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami ), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się dla drogi przedstawionej i opisanej na mapie w skali 1 : 5000 dla miejscowości Skalmierzyce: nazwę ulicy „Szumiących Wierzb”. Mapa stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXIV / 156 / 05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005 roku.

          Wprowadzenie nowej nazwy ulicy wynika z wniosku mieszkańców tejże ulicy, którzy wnioskują o nazwanie jej „Szumiące Wierzby”.

         Wniosek ten został przedstawiony na zebraniu Rady Sołeckiej wsi Skalmierzyce w dniu 28 listopada 2004 roku. Rada Sołecka proponuje nazwanie ulicy ulicą „Wierzbową”.

         W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, do którego kompetencji należy przygotowanie projektów uchwał, przychylił się do wniosku Państwa Czajów, mieszkańców tejże ulicy, o nadanie nazwy „Szumiące Wierzby”. Ostatecznie Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwaliła nazwę: „Szumiących Wierzb”.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/02/2005 11:33:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (23/02/2005 08:48:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (23/02/2005 08:48:05)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela