Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI /189 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI /189 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku w 2006 roku

         Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 14 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. , Nr 9 , poz 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania jednego psa w wysokości 30,00 zł.

§ 2

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od posiadania psów :

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku .
 2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek .
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w którym istniał obowiązek podatkowy .

§ 3

Terminy płatności podatku od posiadania psów :

 1. Podatek jest płatny bez wezwania do dnia 30 marca każdego roku przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub w kasie Urzędu .
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku - podatek jest płatny do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym ten obowiązek powstał .

§ 4

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od posiadania psów : 

 1. szczenięta w pierwszym roku podatkowym ,
 2. psy nabyte ze schronisk dla zwierząt ,
 3. psy będące własnością inwalidów , rencistów oraz emerytów .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/189/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

         Przyjęta w projekcie uchwały stawka roczna w wysokości 30,00 zł. od posiadania jednego psa oraz zakres zwolnień z podatku został przyjęty w wysokości i zakresie zwolnień jak w roku 2005 . Maksymalna stawka podatku od posiadania psów na 2006 rok wynosi 53,21 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 09:54:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 09:54:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 09:54:37)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela