Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXIV/154/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lutego 2005


Uchwała Nr XXIV/154/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005

w sprawie : zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnai 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Wydatki na usługi / z zwyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych / pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznawane pod warunkiem zwrotu zwane dalej wydatkami na świadczenia , podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 2. Wydatki na świadczenia przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego zgodnie z art 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§2

 1. Wydatki na swiadczenia podlegają zwrotowi w człości jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w § 1.
 2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części zależnej od wysokości dochodu na osobę w rodzinie , zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia
podlegające zwrotowi wyrażona w %

101%-110%
powyżej 110%-120%
powyżej 120%-130%
powyżej 130%-140%
powyżej 140%-150%

10%
30%
50%
70%
90%

 

§3

Wydatki na świadczenia w postaci „ jednego gorącego posiłku dziennie” przyznawane zgodnie z art.48 ust.4 ustawy o pomocy społecznej dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole gmina pokrywa w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§4

 1. Zwrot wydatków na świadczenia jest dokonywany przez osobę zobowiązaną do jego uiszczenia na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
 2. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od daty przyznania świadczenia.
 3. Za dzień spłaty uważa się dzień wpłaty kwoty na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/154/2005
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 11 lutego 2005

         Artykuł 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. nr 64, poz. 593 / nakłada obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej , zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/02/2005 10:25:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/02/2005 10:25:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/02/2005 10:25:02)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela