Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/149/04 Rady Gminy i Miasta Nowe SKalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

Uchwała Nr XXII/137/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2004

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku zmienionej:

 • uch. Nr XVI/101/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 marca 2004 roku,
 • uch. Nr XVIII/110/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 4 czerwca 2004 roku,
 • uch. Nr XIX/116/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 9 lipca 2004 roku,
 • uch. Nr XX/124/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 24 września 2004 roku,
 • zarz. Nr 269/04 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30 września 2004 roku,
 • uch. Nr XXI/128/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 października 2004 roku
 • uch. Nr XXII/137/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 26 listopada 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 157.054,00 zł do kwoty

23.383.781,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa sie o kwotę 9.365,00 zł do kwoty

 2.265.286,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień  zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł do kwoty

107.160,0000 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 157.054,00 zł do kwoty

 

21.969.558,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone  zwieksza sie o kwotę 9.365,00 zł do kwoty


2.131.545,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwieksza się o kwote 1.600,00 zł do kwoty
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa (poręczenie)

145.560,00 zł
0,00 zł
0,00 zł


rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł i rezerwę celową w kwocie 102.825,00 zł, przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.182.072,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zminy zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 95.027,00 zł do kwoty 3.515.109,00 zł w prowadzając w załączniku Nr 3 do jednolitego tekstu wydatków inwestycyjnych przy uchwale Nr XXI/128/04 z 28 października 2004 roku następujące zmiany:

 

Lp.

Nazwa zadania

Dz.

Rozdz.

§

Zmniejszenia

Zwiększenia

Po zmianach

1

Budowa i modernizacja Gimnazjum Nowe Skalmierzyce

801

80110

6050

126.000,00

 

1.309.955,00

2

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzyce

010
010
900

01010
01010
90001

6059
6058
6050789.191,00

271.397,00
625.950,00

279.397,00
625.950,00
237.679,00

3

Zakup gruntu

700

70005

6060

 

10.000,00

10.000,00

4

Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym

700

70005

6050

 

102.871,00

102.871,00

 

razem

 

 

 

915.191,00

1.000.218,00

3.515.109,00

 

Jednolity tekst załącznika wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/149/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-516/04 z 10 listopada 2004 roku przyznającego dotację na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – Etap IV, zadanie 1, część 1A w kwocie 108.156,00 zł (dochody Dz. 010, rozdział 01010 § 6339 + 108.156,00 zł, wydatki Dz. 010, rozdział 01010 § 6059 + 108.156,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-488/04 z 15 listopada 2004 roku zmieniającego plan dotacji celowych o kwotę 9.365,00 zł (Dz. 852 rozdział 85213 § 2010 – 5.774,00 zł, rozdział 85214 § 2010 – 16.123,00 zł, rozdział 85216 § 2010 – 4.038,00 zł rozdział 85212 § 2010 + 35.300,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4130 – 5.774,00 zł, rozdział 85214 § 3110 – 16.123,00 zł, rozdział 85216 § 3110 – 4.038,00 zł rozdział 85212 § 3110 + 35.300,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-453/04 z 18 listopada 2004 roku przyznającego dotację na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.050,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 1.050,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 1.050,00 zł). 
 4. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z 18 listopada 2004 roku przyznającego ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 33.883,00 zł w związku z poniesionymi przez Gminę większych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca na oświetlenie ulic (dochody Dz. 758 rozdział 75802 § 2750 + 33.883,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 + 22.160,00 zł § 4270 + 11.723,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Gimnazjum Nowe Skalmierzyce z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 10.262,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 – 10.031,00 zł, § 4410 – 2,00 zł, § 4270 – 553,00 zł, § 4010 + 2.700,00 zł, § 4110 + 3.110,00 zł, § 4120 + 2.221,00 zł, § 4240 + 2.000,00 zł, § 4300 + 2,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4410 – 76,00 zł, § 4120 + 76,00 zł, § 411 + 553,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 11.630,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 100,00 zł, § 4010 – 4.950,00 zł, § 4300 – 2.500,00 zł, rozdział 80110 § 3020 – 3.450,00 zł, § 4110 – 630,00 zł, rozdział 80101 § 4110 + 2.000,00 zł, § 4120 + 250,00 zł, § 4210 + 2.500,00 zł, rozdział 80110 § 4010 + 6.150,00 zł, § 4120 + 100,00 zł, rozdział 85401 § 4010 + 235,00 zł, § 4110 + 345,00 zł, § 4120 + 50,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 850,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 850,00 zł, § 4110 + 700,00 zł, § 4120 + 150,00 zł)
 8. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 220,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 3020 – 100,00 zł, § 4300 – 120,00 zł, § 4260 + 220,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 5.560,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – 3.850,00 zł, § 4300 – 1.150,00 zł, § 4010 + 300,00 zł, § 4110 + 3.850,00 zł, § 4120 + 850,00 zł, rozdział 80104 § 4010 – 60,00 zł, § 4210 – 500,00 zł, § 4110 + 500,00 zł, § 4120 + 60,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 4.100,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 - 100,00 zł, § 4210 – 1.000,00 zł, § 4110 + 60,00 zł, § 4120 + 40,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł, rozdział 80104 § 4210 – 3.000,00 zł, § 4270 + 3.000,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 9 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 9.700,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 320,00 zł, § 4260 - 9.040,00 zł, § 4410 – 280,00 zł, § 4420 – 60,00 zł, § 4010 + 3.000,00 zł, § 4110 + 4.200,00 zł, § 4120 + 600,00 zł, rozdział 80104 § 4010 + 800,00 zł, § 4110 + 970,00 zł, § 4120 + 130,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z 9 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 2.100,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 2.100,00 zł, § 4210 + 2.100,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach z 9 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 39.422,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 7.000,00 zł, § 4260 – 9.382,00 zł, § 4270 – 20.000,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł, § 4110 + 11.382,00 zł, § 4210 + 27.500,00 zł, § 4240+ 500,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 – 40,00 zł, § 4110 + 40,00 zł).
 14. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 9 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 12.310,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 680,00 zł, § 4010 – 2.000,00 zł, § 4240 – 1.320,00 zł, § 4260 – 1.450,00 zł, § 4270 – 2.500,00 zł, § 4300 – 3.800,00 zł, § 4110 + 5.200,00 zł, § 4120 +| 680,00 zł, § 4210 + 5.870,00 zł, rozdział 80104 § 4010 – 60,00 zł, § 4210 – 500,00 zł, § 4110 + 500,00 zł, § 4120 + 60,00 zł).
 15. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 z 8 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 1.700,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 1.700,00 zł, § 4110 + 1.250,00 zł, § 4120 + 450,00 zł).
 16. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalmierzycach z 10 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki własne na kwotę 25.400,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 3020 – 285,00 zł,, § 4010 – 3.304,00 zł, § 4110 – 1.916,00 zł, § 4120 – 1.085,00 zł, § 4300 – 560,00 zł, § 4440 – 1.481,00 zł, § 4210 + 315,00 zł, rozdział 85228 § 4300 – 250,00 zł, rozdział 85295 § 3110 – 16.519,00 zł, rozdział 85214 § 3110 + 25.085,00 zł). 
 17. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach z 10 grudnia 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 3.405,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 – 2.117,00 zł, § 4110 – 905,00 zł, § 4120 – 129,00 zł, § 4240 – 147,00 zł, § 4260 – 5,00 zł, § 4410 – 102,00 zł, § 4210 + 2.478,00 zł, § 4300 + 927,00 zł).
 18. Pisma Spółki Wodno Ściekowej „Prosna” z 7 grudnia 2004 roku informującego o spłacie pożyczki Nr 240/91/W-13?OW-05?P z 10 grudnia 1991 roku poręczonej przez Gminę i Miasta Nowe Skalmierzyce pozwalającego na rozwiązanie rezerwy celowej na spłatę w kwocie 102.825,00 zł i przeznaczenie jej na oświatę, utrzymanie urzędu i inne (wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 – 102.825,00 zł, Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 Biskupice Oł + 4.000,00 zł, § 4260 Skalmierzyce + 9.700,00 zł, rozdział 80110 § 4260 Nowe Skalmierzyce + 11.000,00 zł, rozdział 80104 § 4010 Ociąż + 3.220,00 zł § 4110 Ociąż + 1.380,00 zł, § 4120 Ociąż + 205,00 zł Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 + 36000,00 zł, § 4110 + 5.000,00 zł, § 4120 + 5.520,00 zł, § 4140 + 1.000,00 zł, § 4260 + 6.000,00 zł, § 4270 + 3.000,00 zł, § 4210 + 16.800,00 zł).
 19. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach o kwotę 126.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 6050 – 126.000,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 10.000,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4260 + 8.000,00 zł, § 4270 + 16.000,00 zł, Dz. 710 rozdział 710014 § 4300 + 4.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4210 + 10.000,00 zł, § 4300 + 35.000,00 zł, rozdział 75095 § 3030 + 5.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 + 3.000,00 zł, § 4260 + 300,00 zł, § 4270 + 1.700,00 zł , § 4300 +3.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 + 16.000,00 zł, rozdział 90004 § 4260 + 1.000,00 zł, § 4300 + 13.000,00 zł).
 20. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł i przeznaczenie jej na oświetlenie drogowe i uliczne i inne wydatki (wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 – 60.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 + 5.000,00 zł, rozdział 90015 § 4260 + 22.500,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4260 + 10.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4210 + 10.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4430 + 5.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 + 500,00 zł, § 4210 + 3.000,00 zł, § 4260 + 3.000,00 zł, § 4270 + 1.000,00 zł).
 21. Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na oświetlenie i kulturę (wydatki Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 – 20.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 + 12.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4300 + 8.000,00 zł).
 22. Korekta wydatków inwestycyjnych na kanalizacja stosownie do wymogów ZPORR – Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce Etap IV, zadanie1 część 1A na łączną kwotę 789.191,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 – 789.191,00 zł, Dz. 010 rozdział 01010 § 6058 + 625.950,00 zł, § 6059 + 163.241,00 zł).
 23. Umowy Nr JM/161/04 z 25 czerwca 2004 roku z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno Pedagogicznym w Warszawie – środki na realizację w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” w kwocie 3.000,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80101 § 2700 + 3.000,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101(Droszew) § 4210 + 1.000,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł).
 24. Przeniesienie wydatków z bieżących na inwestycyjne – wykup gruntu od p. Woźniaka w kwocie 10.000,00 zł , wydatek dotyczy zobowiązań wynikających ze sprzedaży gruntów Spółce COM 40 (wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 – 10.000,00 zł, § 6060 + 10.000,00 zł).
 25. Porozumienia Nr 1218 z 16 listopada 2004 roku (otrzymane 23 grudnia 2004 roku) z Ministrem Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocji czytelnictwa” przyznającego dotację celową w kwocie 1.600,00 zł (dochody Dz. 921 rozdział 92116 § 2020 + 1.600,00 zł, wydatki Dz. 921 rozdział 92116 § 2550 + 1.600,00 zł).
 26. Zmiany wydatków na dokształcanie nauczycieli w kwocie 2.080,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 – 2.080,00 zł, § 4300 + 2.080,00 zł).
 27. Przeniesienie wydatków w przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 5.000,00 zł (Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 – 5.000,00 zł, § 4300 + 5.000,00 zł)
 28. Przeniesienie wydatków w gospodarce mieszkaniowej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym na kwotę 102.871,00 zł (wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4270 – 100.551,00 zł, § 4300 – 2.320,00 zł, § 6050 + 102.871,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (26/01/2005 11:04:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/01/2005 12:33:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (26/01/2005 12:33:35)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela