Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/143/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII/143/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej Dz.U. z 1997r Nr 9 , poz. 43 ze zmianami .

§ 1

Ustala się minimalne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali i pomieszczeń użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce jak następuje:

 • za lokale wynajmowane na cele handlowe w mieście
  2,86 zł + 22% Vat 0,63 - to jest 3,49 zł brutto
 • za lokale wynajmowane na cele handlowe na wsi
  1,95 zł + 22% Vat 0,43 - to jest 2,38 zł
 • za lokale wynajmowane na cele oświaty
  0,79 zł + 22% Vat 0,17 - to jest 0,96 zł
 • za lokale wynajmowane na cele biurowe i opiekę pielęgniarską /prowadzoną w szkołach/
  1,34 zł + 22% Vat 0,29 - to jest 1,63 zł
 • za lokale na działalność medyczną i opiekę pielęgniarską
  8,81 zł + 22% Vat 1,94 - to jest 10,75 zł
 • za pomieszczenia przeznaczone na cele garażowe
  1,64 zł. + 22% Vat 0,36 - to jest 2,00 zł.
 •  za pomieszczenia pozostałe
  1,01 zł. + 22% Vat 0,22 - to jest 1,23 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/143/04
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie : ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

        Zmiana stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących zasób gminy jest wynikiem uwzględnienia skutków inflacji oraz ma na celu uzyskanie rezerwy środków na remonty. Ta stosunkowo niska podwyżka stawek czynszu wynika z faktu przejęcia w praktyce większości kosztów utrzymania tych lokali, tj. również przeprowadzania remontów przez ich użytkowników.

         Mając na uwadze powyższe przedkładam Radzie projekt uchwały celem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/01/2005 12:28:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/01/2005 12:29:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/01/2005 12:28:57)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela