Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/146/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku.

 

Uchwała Nr XXIII / 146 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku.

w sprawie: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”.

         Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do uchwały Nr XVI/96/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 r. uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”, zatwierdzone uchwałą Nr XV/84/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 1999 roku, w granicach określonych uchwałą Nr XVI/96/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku w odniesieniu do:

  1. rysunku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/84/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 1999r.
  2. „Kierunków rozwoju gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/84/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 1999r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII / 146 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 4004 roku.

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”.

         Uchwałą Nr XVI/96/2004 z dnia 19 marca 2004 r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przystąpiła do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”.

         W toku opracowania zmiany studium spełniono wymogi wynikające z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w tym zasięgnięto opinii oraz uzgodniono projekt zmiany studium z organami do tego upoważnionymi. W okresie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu wpłynęła jedna uwaga dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie studium, która została uwzględniona.

          Na obszarze objętym zmianą studium wyznaczono nowe tereny przemysłowe i usługowe, zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem i tendencjami rozwojowymi w tym rejonie.

        Zmiana studium dotyczy załącznika nr 1 i 3 tj. rysunku „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce” i „Kierunków rozwoju gminy i miasta Nowe Skalmierzyce” (tekst studium), natomiast załącznik nr 2 tj. „Diagnoza stanu i miasta Nowe Skalmierzyce – uwarunkowania rozwoju” nie ulegają zmianie, ponieważ zachowały aktualność.

         Obowiązująca procedura sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego została wyczerpana i pozwala przedstawić Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce opracowany projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” do uchwalenia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/01/2005 12:14:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/01/2005 12:30:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/01/2005 12:30:21)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela