Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/151/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku


Uchwała  Nr XXIII/151/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1231 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Załącznik do uchwały nr XXIII/151/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 30.12.2004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005

         Kolejne nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zmieniły zasadniczych założeń i strategii postępowania i w dalszym ciągu porządkowały stan prawny przepisów dotyczących m.in. gminy, zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i egzekwowania obowiązku leczenia odwykowego.

        Doświadczenie wcześniejszych lat wskazuje, że osobiste zaangażowanie środowiska lokalnego- szczególnie członków GKRPA - wyraźnie wpływa na efektowność realizowanych zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. Postanowienia ogólne.

           Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w zasadniczych sprawach kontynuacją zadań realizowanych wcześniej na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce ze szczególnym uwzględnieniem założeń dotyczących nowoczesnych strategii działań psychoprofilaktycznych.

          Program w swej merytorycznej konstrukcji jest tożsamy z nadal obowiązującymi założeniami:

 • Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Rząd RP na posiedzenie 26.09.2002r;-
 • Rozporządzeniem MENiS z 31.01.2002r. dotyczącym budowania w szkołach wszystkich szczebli edukacji programów profilaktycznych;
 • Narodowym Programem Zdrowia.

1.  Cele strategiczne programu:

a) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami dotyczącymi uzależnień,

b) rozwiązywanie problemów aktualnie występujących,

c) ograniczenie powstawania nowych problemów związanych z uzależnieniami i przemocą z w rodzinną.

2. Cele operacyjne programu:

a) dalsza praca nad zmianą zachowań i postaw mieszkańców i instytucji gminy i miasta Nowe Skalmierzyce wobec sytuacji związanych z korzystaniem z substancji zmieniających nastrój i przemocy rodzinnej;

b) budowanie i wdrażanie nowoczesnych standardów jakości pierwszorzędnych programów profilaktyki uzależnień adresowanej do dzieci i młodzieży,

c) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających środków psychoaktywnych i przemocy rodzinnej,

d) zwiększenie dostępności i skuteczności oddziaływań psychoedukacyjnych i terapeutycznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień.

3. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 • zasady funkcjonowania komisji określa ustawa w zakresie
 • prowadzenie kontroli
 • przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminny i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • występowanie z wytyczeniem priorytetów dotyczących zadań GPPIRPA,
 • inicjowanie aktywności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • organizację pracy oraz podział zadań członków komisji określa statut i plan pracy wynikający z GPPIRPA w bieżącym roku

b) pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • inicjowanie o koordynowanie polityki gminy wobec problemów uzależnień na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • nadzór merytoryczne nad prawidłową realizacją zadań GPPIRPA,
 • odpowiedzialność za standardy jakości realizowanych zadań programu.

c) inne podmioty (instytucje, stowarzyszenia) i organizacje poza rządowe społeczności lokalnej, realizujące statutową działalności dotycząca rozwiązywania problemów uzależnień.

4. Źródła i zasady finansowania GPPiRPA.

Źródłem finansowania zadań są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zasady finansowania określa preliminarz zadań programu, stanowiący integralna jego część – załącznik Nr 1.

II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu przez:

 • umożliwienie dalszego korzystania z pomocy w punktach konsultacyjnych przy NZOZ i Klubie Abstynenta,
 • umożliwienie osobom realizującym zadania programu udziału w merytorycznych szkoleniach podnoszących jakość świadczonych usług,
 • realizacja zadań pomocowych dla osób po przebytym podstawowym programie terapii w profesjonalnych placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 • udostępnienie telefonu zaufania dla potrzebujących anonimowego wsparcia w godzinach popołudniowych i wieczornych

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą przez:

 • dalsze zabezpieczenie i wspieranie funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy ; 
 • koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z lokalną policją, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami lokalnych ZOZ-ów, szkołami i organizacjami poza rządowymi pracującymi na naszym terenie;
 • partycypowanie w realizacji programów „Bezpieczna szkoła”,
 • uruchomienie kolejnej edycji programu edukacyjnego dla dzieci dotyczącego przemocy domowej i agresji szkolnej;
 • edukacja dorosłych – rodziców, nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją środowisk rówieśniczych.

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i innych grup zawodowych przez: 

 • zabezpieczenie funkcjonowania istniejących świetlic integracyjnych w Droszewie, Gostyczynie, Nowych Skalmierzycach i Kotowiecku,
 • realizacja programów profilaktycznych dla wszystkich grup wiekowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 • organizowanie i dofinansowanie zająć rekreacyjno-usprawniających i psychorozwojowych dla dzieci szkolnych podczas wakacji /letnie i zimowe/,
 • dofinansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i ogólnopolskich „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; - objęcie szkoleniami podstawowymi z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych osób uczestniczących w realizacji zadań GPPiRPA,
 • przeszkolenie Rad Pedagogicznych szkół w zakresie wczesnej interwencji wobec problemu uzależnień i przemocy w środowiskach szkolnych,
 • zakup materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy domowej dla wszystkich rodzajów szkół, Klubu Abstynenta i punktów konsultacyjnych,
 • edukacja publiczna – prezentacja w mediach lokalnych informacji dotyczących etapów realizacji zadań GPPiRPA i wiedzy na temat używania i nadużywania środków psychoaktywnych /papierosy, alkohol, narkotyki/.

4. Zabezpieczenie przestrzegania przepisów Ustawy w zakresie korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przez:

 • inwestowanie w bieżące podnoszenie kompetencji członków GKRPA przez ich uczestnictwo związane z pracą Komisji,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wypracowanie inicjatyw uchwałodawczych porządkujących rynek przepisów lokalnych wynikających z Ustawy,
 • podejmowanie inicjatywy interwencji w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów ustawy dotyczących reklamy sprzedaży alkoholu nieletnim
 • występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego przez GKRPA.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez:

 • zabezpieczenie podstawowych warunków działalności Klubu Abstynenta i gospodarza obiektu,
 • dalsza adaptacja pomieszczeń Klubu Abstynenta pod potrzeby działalności GKRPA, świetlicy integracyjnej i punktów konsultacyjnych,
 • wspieranie statutowej działalności instytucji pozarządowych z terenu miasta i gminy Nowe Skalmierzyce w wymaganym aktualnie wymiarze zgodnym z uchwałą Rady Gminy dotyczącą dotowania tych instytucji.

III. Zasady wynagradzania członków GKPRPA.

1. Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:

 • za realizację zadań statutowych w pełnym składzie komisji – 150,00 zł.
 • za realizację zadań statutowych w zespole problemowym – 100,00 zł

2. Podstawą wynagrodzenia jest umowa-zlecenie zawarta indywidualnie z każdym członkiem GKRPA, który nie jest aktualnie radnym na czas określony w danym roku kalendarzowym.

3. Szczegółowe warunki zadań określa stosowana umowa zgodnie z planem pracy wynikającym z GPPIRPA.

         Wnioski i propozycje zadań programu mogą składać podmioty i instytucje społeczności lokalnej do 31 listopada roku poprzedzającego realizację zadań Programu Gminnego.

         Integralną częścią niniejszego programu jest:

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/01/2005 11:49:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/01/2005 12:05:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/01/2005 12:04:55)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela