Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/145/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII/145/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 122, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 1, art. 128 ust. 2 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 142 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

 

Uchwala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości

22.904.664,00 zł

W tym:
-
zadania zlecone


2.526.522,00 zł

-zadania na podstawie porozumień

97.850,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

 

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości

21.984.664,00 zł

w tym:

-wydatki na zadania zlecone

 

2.526.522,00 zł

-wydatki na zadania na podstawie porozumień

109.370,00 zł

-rezerwa ogólna

162.625,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

-środki w dyspozycji jednostek pomocniczych

 

163.638,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 920.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie 920.000,00

4. Uchwala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz nakłady inwestycyjne na kwotę 2.024.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 35.000,00 zł i wydatków w wysokości 37.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka w kwocie 132.000,00 zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł oraz wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość 1.550.000,00 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym.

§ 8

Określa się kwotę 300.000,00 zł jako maksymalną, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na wydatki bieżące.

§ 9

Upoważnia się Burmistrz Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów ( w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 11

Uchwałą niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/145/04
Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku.

           Dochody budżetowe na rok 2005 przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłat targowych,
 • innych uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

           Podatek rolny w związku z nie obniżaniem podstawy opodatkowania przyjęto według opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny ceny 1 q żyta w wysokości 37,67 zł (Monitor Polski Nr 43/04 poz. 765).

           Inne wpływy (czynsze mieszkaniowe, czynsze za lokale użytkowe, z cmentarza i inne przyjęto zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez poszczególne Referatu Urzędu.

           Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FF.I-3.3010-28/2004 z 21 października 2004 roku w kwocie łącznej 2.777.100,00 zł, pismem Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DK-0301-14/04 z 29 października 2004 roku w kwocie 2.322,00 zł. Stosownie do Porozumienia zawartego ze Starostą Ostrowskim oraz pismemStarostyNrFN.0714-29/2004 z 29 października 2004 roku na utrzymanie ulic powiatowych w mieście przyjęto 77.250,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie 20.600,00 zł.

         Subwencje przyjęto do budżetu w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z 14 października 2004 roku i tak:

 • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.816.795,00 zł,
 • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.249.280,00 zł,
 • część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 158.991,00 zł.

         Tym samym pismem określona została wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.264.342,00 zł.

          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych określony został szacunkowo na podstawie wykonania roku 2004 w wielkości 620.000,00 zł.

          Wydatki budżetowe przyjęto według wyliczeń szacunkowych. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowane zostaną po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy za II półrocze 2004 roku.

         Wydatki na zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego oraz Starosty. Wydatki szkół i przedszkoli przyjęto na podstawie wstępnych opracowań przygotowanych przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

          Wydatki związane z realizacją programu profilaktyka i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano według danych o wielkościach planowanych wpływów. Szczegółowy podział uwzględnia plan opracowany przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta.

         W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 162.625,00 zł co stanowi 0,74 % planowanych wydatków. Dotacje podmiotowe to dotacja dla Instytucji kultury – biblioteki. Jej wysokość to 132.000,00 zł.

          W dziale kultury przewidziano poza biblioteką wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury, imprezami kulturalnymi planowanymi na rok 2005 oraz dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w drodze rozstrzygnięć konkursowych. Tu planowana wielkość dotacji to 37.000,00 zł. Na takich samych warunkach kwotę 44.730,00 zł przewidziano w dziale kultury fizycznej i sportu.

          W wydatkach uwzględniono składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi 14.800,00 zł, na utrzymanie Izb Rolniczych stosownie do ustawy o izbach rolniczych.

         Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w rozdziale 75023 w wysokości 9.900,00 zł.

          Nadwyżka budżetowa w kwocie 920.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji i tak:

 • NFOŚiGW 420.000,00 zł
 • wykup obligacji 500.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (06/01/2005 13:15:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (06/01/2005 13:22:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (06/01/2005 13:22:39)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela