Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/147/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII/147/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”.

         Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266) oraz stosownie do uchwały Nr XVI/97/2004 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 r., po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce” uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach zwany dalej planem.

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Planem jest część tekstowa uchwały oraz załączniki do uchwały,
 2. Załącznik nr 1 do uchwały stanowi część graficzną planu,
 3. Załącznik nr 2 do uchwały stanowi rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 4. Granice obszaru objętego planem określa część graficzna planu na mapie w skali 1:2000.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu,
 4. terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i liczbowym,
 5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,
 6. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe
 7. przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które są dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków,
 8. adaptacji zabudowy - należy przez to rozumieć zachowanie budynków istniejących z możliwością ich modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
 9. linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,
 10. intensywność zabudowy –należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, 
 11. powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię nie zabudowaną i nie utwardzoną, przeznaczoną na zieleń,
 12. usługach – należy przez to rozumieć usługi komercyjne: handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, instytucje finansowe z wyłączeniem usług zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2,

§ 3

Ustalenia przeznaczenia terenów:

 1. P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
 2. U- tereny usług,
 3. ZP – tereny zieleni urządzonej,
 4. ZL – tereny lasów,
 5. KDd – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa,
 6. Kk – tereny komunikacji kolejowej.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 1. Granica opracowania planu,
 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 3. przeznaczenie terenu,
 4. nieprzekraczalne linie zabudowy,
 5. oznaczenia cyfrowe i literowe,
 6. strefy ochronne.

§ 5

Na całym obszarze ustala się zakazy:

 1. Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest obowiązkowo,
 2. Lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poza granice działek w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów. 
 3. Lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla poszczególnych funkcji w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów,
 4. Wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,
 5. Lokalizowania obiektów powodujących emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.

ROZDZIAŁII

Przepisy szczegółowe

§ 6

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P1 ustala się:
  1. Funkcję produkcyjną, składową oraz magazynową jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Funkcję usług – jako przeznaczenie uzupełniające,
  3. Możliwość lokalizowania: zapleczy administracyjno – technicznych, dróg wewnętrznych, bocznic kolejowych i obiektów infrastruktury technicznej związanych z funkcją podstawową i uzupełniającą, 
  4. Zakaz zabudowy mieszkaniowej,
  5. Zasady kształtowania nowej zabudowy:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu,
   b) wysokość budynków do 15 m,
   c) dachy płaskie, wielospadowe lub jednospadowe,
   d) kąt nachylenia połaci dachowych od 0-200,
  6. Dojazd z istniejących dróg gminnych,
  7. Główne zjazdy publiczne realizować z dróg gminnych w miejscach wskazanych na rysunku planu,
  8. Możliwość realizacji zjazdów publicznych z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDd,
  9. Realizacja zjazdu publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
  10. Obowiązek zapewnienia na własnym terenie minimum 1 miejsca parkingowego na 3 osoby zatrudnione,
  11. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 70% powierzchni terenu,
  12. Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej wliczając w to powierzchnię terenu przeznaczoną na zieleń ZP1 i ZP2,
  13. Obowiązek urządzenia strefy zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  14. Obowiązek zabezpieczenia terenu przed przenikaniem ponadnormatywnego hałasu na teren zabudowy mieszkaniowej,
  15. Zakaz zmiany stosunków wodnych, jeżeli wpływałoby to niekorzystnie na użytkowanie sąsiednich terenów,
  16. Zakaz grodzenia nieruchomości przylegających do istniejących rowów w odległości mniejszej niż 1,5m,
   a) W przypadku lokalizacji inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia melioracyjne, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń,
   b) Możliwość przebudowy urządzeń melioracyjnych w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń, 
  17. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  18. Do czasu realizacji inwestycji – tymczasowe zagospodarowanie terenu zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,
  19. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
   a) Zasilanie odbiorców z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
   b) Budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym,
   c) Możliwość przebudowy istniejącej linii 15kV w uzgodnieniu i na warunkach zarządcy sieci, 
  20. Zaopatrzenie odbiorców w wodę do celów socjalno –bytowych z istniejącej sieci wodociągowej Æ 90 mm poprzez projektowany wodociąg Æ 90 mm,
  21. Zaopatrzenie odbiorców w wodę do celów produkcyjnych z projektowanych sieci wodociągowych lub z własnych ujęć wody po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
  22. Zaopatrzenie odbiorców w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejących zbiorników retencyjnych w Ociążu,
  23. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków:
   a) Odprowadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej do istniejącej kanalizacji tłocznej Æ 90 mm poprzez projektowaną kanalizację tłoczną Æ 110 mm, zgodnie z wymogami administratora komunalnej sieci kanalizacyjnej, stosownie do odrębnych przepisów,
   b) Odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej komunalnej, zgodnie z wymogami administratora sieci kanalizacyjnej; do czasu wybudowania kanalizacji opadowej komunalnej dopuszcza się odprowadzenie podczyszczonych ww. ścieków opadowych do rowu lub cieku naturalnego, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
  24. Zaopatrzenie w ciepło z wbudowanych lub lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi: gazem przewodowym, olejem opałowym niskosiarkowym, energią elektryczną i innymi paliwami ekologicznymi,
  25. Dopuszcza się stosowanie czasowo lub awaryjnie paliw stałych do celów grzewczych,
  26. W zakresie odpadów stałych ustala się:
   a) Gromadzenie odpadów w granicach posesji lub miejscach do tego przeznaczonych,
   b) Wywóz odpadów w systemie zorganizowanym do miejsc ich utylizacji.
  27. Strefę ochronną od istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 i DN 400 zgodnie z rysunkiem planu – w odległości 65m od skrajnych przewodów,
  28. Lokalizacja wszelkich obiektów w odległości mniejszej niż 65 m od gazociągu wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,
  29. Zakaz lokalizowania i składowania wszelkich materiałów bezpośrednio pod istniejącą napowietrzną linią energetyczną 15kV lub w odległości, licząc w poziomie od jej skrajnego przewodu, mniejszej niż 5 m,
  30. Likwidacja istniejącego ujęcia wody – zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jego eksploatacja po ustanowieniu odpowiednich stref ochronnych.
 2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1 ustala się:
  1. Funkcję usługową jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Funkcję produkcyjną – jako przeznaczenie dopuszczalne pod warunkiem nie spowodowania pogorszenia warunków życia na terenach zamieszkanych,
  3. Możliwość lokalizowania: zapleczy administracyjno – technicznych, dróg wewnętrznych, obiektów infrastruktury technicznej związanych z funkcją podstawową i dopuszczaną,
  4. Możliwość adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  5. Możliwość wydzielania nowych działek pod zabudowę mieszkaniową pod warunkiem uzyskania szerokości frontu min. 30m,
  6. Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu,
   b) wysokość budynków do 10 m,
   c) dachy płaskie, wielospadowe lub jednospadowe – dla zabudowy usługowej,
   d) dachy wielospadowe dla zabudowy mieszkaniowej,
   e) kąt nachylenia połaci dachowych przy dachach jednospadowych i wielospadowych od 10 - 400,
  7. Dojazd z istniejących dróg gminnych,
  8. Realizacja zjazdu publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
  9. Obowiązek zapewnienia na własnym terenie minimum 1 miejsca parkingowego na 2 osoby zatrudnione,
  10. Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 50% powierzchni terenu, 
  11. Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, 
  12. Obowiązek urządzenia dla funkcji usługowych i przemysłowych strefy zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5m w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
  13. Obowiązek zabezpieczenia terenu przed przenikaniem ponadnormatywnego hałasu na teren zabudowy mieszkaniowej,
  14. Zakaz zmiany stosunków wodnych, jeżeli wpłynęłoby to niekorzystnie na użytkowanie sąsiednich terenów,
  15. W przypadku lokalizacji inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia melioracyjne, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń,
  16. Możliwość przebudowy urządzeń melioracyjnych w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń, 
  17. Obowiązek uszczelnienia placów manewrowych i parkingów w celu zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń,
  18. Do czasu realizacji inwestycji – tymczasowe zagospodarowanie terenu zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,
  19. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
   a) Zasilanie odbiorców z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
   b) Budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym,
  20. Zaopatrzenie odbiorców w wodę do celów socjalno – bytowych z istniejącej sieci wodociągowej Æ 90 mm, 
  21. Zaopatrzenie odbiorców w wodę do celów produkcyjnych z istniejących lub projektowanych sieci wodociągowych,
  22. Zaopatrzenie odbiorców w wodę do celów przeciwpożarowych z istniejących zbiorników retencyjnych w Ociążu,
  23. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków:
   a) Odprowadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności usługowej i produkcyjnej oraz ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami administratora komunalnej sieci kanalizacyjnej, stosownie do odrębnych przepisów,
   b) Do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków gromadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej, składów oraz ścieków bytowych w indywidualnych, szczelnych zbiornikach z zapewnieniem systematycznego ich usuwania do komunalnej oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymogami administratora oczyszczalni będącej odbiorcą ścieków, stosownie do odrębnych przepisów,
   c) Odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej komunalnej, zgodnie z wymogami administratora sieci kanalizacyjnej; do czasu wybudowania kanalizacji opadowej komunalnej dopuszcza się odprowadzenie podczyszczonych ww. ścieków opadowych do rowu lub cieku naturalnego, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
  24. Zaopatrzenie w ciepło obiektów usługowych i produkcyjnych z wbudowanych lub lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi: gazem przewodowym, olejem opałowym niskosiarkowym, energią elektryczną i innymi paliwami ekologicznymi.
  25. W zakresie odpadów stałych ustala się:
  26. Gromadzenie odpadów w granicach posesji lub miejscach do tego przeznaczonych,
  27. Wywóz odpadów w systemie zorganizowanym do miejsc ich utylizacji,
  28. Standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej do czasu jej przekształcenia w inne funkcje. 
 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 1 ustala się:
  1. Funkcję zieleni urządzonej jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Urządzenie zieleni w sposób zapewniający ochronę istniejącego parku podworskiego,
  3. Możliwość lokalizowania sieci infrastruktury technicznej,
 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 2 ustala się:
  1. Funkcję zieleni urządzonej jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Lokalny ciąg ekologiczny wzdłuż rzeki Ciemnej,
  3. Dostosowanie gatunków roślin do istniejącego siedliska,
  4. Zapewnienie możliwości migracji drobnej fauny ciągiem ekologicznym wzdłuż rzeki Ciemnej, 
  5. Możliwość lokalizowania sieci infrastruktury technicznej, zbiorników na wodę oraz przepompowni ścieków,
  6. Możliwość przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych za zgodą zarządcy tych urządzeń, 
  7. Zakaz grodzenia terenu od strony istniejącej rzeki w odległości mniejszej niż 30m,
 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się:
  1. Funkcję lasu,
  2. Dostosowanie gatunków roślin do istniejącego siedliska,
 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd 1 ustala się:
  1. Funkcję drogi publicznej,
  2. Dostępność drogi nieograniczona,
  3. Klasę drogi - dojazdową,
  4. Poszerzenie istniejącej drogi,
  5. Możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego za zgodą i na warunkach zarządcy drogi,
  6. Możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej w obrębie pasa drogowego.
 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Kk 1 ustala się:
  1. Funkcję terenów komunikacji kolejowej – jako przeznaczenie podstawowe,
  2. Teren przeznaczony dla realizacji celów publicznych.
 8. Wszelkie prace ziemne na terenach objętych niniejszym planem wymagają uzyskania zezwolenia w Delegaturze Służby Ochrony Zabytków w Kaliszu na 7 dni przed rozpoczęciem tych prac.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 7

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 1. P1, U1 - 25 %,
 2. ZP1, ZP2, ZL, KDd1, Kk1 - 0 %,

§ 8

Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o powierzchni 37,8902 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: P1,U1, ZP1, ZP2, KDd1, w tym za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8,1430 ha i za zgodą Wojewody Wielkopolskiego 14,6500 ha.

§ 9

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/147/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”.

         Uchwałą Nr XVI/97/2004 z dnia 19 marca 2004 r., Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przystąpiła do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”.

          W toku opracowania planu spełniono wymogi wynikające z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w tym zasięgnięto opinii oraz uzgodniono projekt planu z organami do tego upoważnionymi. W okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przyjętych rozwiązań w projekcie planu. 

          Ustalenia projektu planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce”.

        W planie wyznaczono tereny produkcyjne i usługowe, dla których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 25% oraz tereny zieleni, lasu i komunikacji drogowej i kolejowej, dla których wyznacza się opłatę 0% ze względu na ich przeznaczenie na cele publiczne i funkcje niekomercyjne.

         Obowiązująca procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została wyczerpana i pozwala przedstawić Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce opracowany projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach” do uchwalenia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (06/01/2005 11:15:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (06/01/2005 12:01:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (06/01/2005 12:01:32)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela