Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/148/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII/148/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 7 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych innych niż określone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873).
 2. Dotacje mogą być udzielane na:
  a) realizację zadania wykonywanego i zainicjowanego przez podmiot określony w ust. 1, zwany dalej „ Podmiotem”,
  b) wykonanie zadania zainicjowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

§ 2

 1. Udzielenie dotacji na wniosek Podmiotów, jak też udzielenie dotacji na realizację zadania zainicjowanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce może nastąpić po zapewnieniu środków finansowych w uchwale budżetowej.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje Podmioty poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.
 3. Zadania zainicjowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zostaną powierzone do realizacji tym podmiotom, których wyboru dokona Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z art. 92 pkt.5 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. ze zmianami).

§3

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ustala zarządzeniem priorytety dotacji na rok budżetowy dla zadań publicznych innych niż określone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy jeżeli potrzeba taka wystąpi.

§4

 1. Podstawą udzielenia dotacji określonej w § 1 ust. 2 lit a uchwały jest wniosek złożony przez Podmiot do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawierający projekt realizacji zadania. Burmistrz przekazuje wniosek do właściwej komisji Rady Gminy i Miasta celem jego zaopiniowania.
 2. Złożone projekty przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce właściwy w zakresie tematyki zadania Referat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 3. Projekt, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  f) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§5

 1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są od 1 lipca do 15 października roku poprzedzającego każdy rok budżetowy z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych zakresem oddziaływania, rangą i efektywnością realizacji, wniosek złożony w innym terminie może zostać uwzględniony przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od daty uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce lub rozpoczęcia obowiązywania prowizorium budżetowego.

§7

 1. Dotacji udziela Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Dotacji udziela się wyłącznie na koszt realizacji zadania z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować koszty obsługi ściśle związane z realizacją zadania. Burmistrz określa wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając charakter zadania.
 4. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne lub remonty, których realizacja nie stanowi integralnej części zadania.

§8

 1. Po zatwierdzeniu rozdziału środków przeznaczonych na dotację przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce właściwy Referat Urzędu Gminy:
  a) przygotowuje umowy w sprawie finansowania lub dofinansowania zadań na realizację, którego Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przyznał środki finansowe i przedstawia je do podpisu Podmiotowi,
  b) zawiadamia Podmioty, którym nie przyznano dotacji o braku możliwości finansowania lub dofinansowania zadania.
 2. Przekazanie Podmiotowi dotacji oraz określenie trybu płatności a także sposobu ich rozliczania i zasad zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz sposobu kontroli wydatkowania kwot dotacji następuje na warunkach i w terminach określonych w umowie, która winna zawierać także szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania.

§ 9

Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni po realizacji zadania sprawozdanie z wykonania zadania obejmujące między innymi:
a) opis wykonanego zadania,
b) osiągnięte rezultaty,
c) informacje o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania,
d) zestawienie faktur, rachunków i innych dokumentów źródłowych,
e) inne informacje istotne związane z realizacją zadania.

§ 10

 1. Kontrolę merytoryczną zleconego zadania w trakcie wykonywania oraz ocenę sprawozdania merytorycznego i innych informacji złożonych przez Podmiot po realizacji zadania dokonuje właściwy w zakresie tematyki zadania Referat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Kontrolę finansową zleconego zadania wykonuje Referat Budżetu i Finansów.

§ 11

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przedkłada Radzie Gminy i Miasta informacje dotyczące udzielonych dotacji oraz wniosków rozpatrzonych negatywnie.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 13

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

        Przedmiotowa uchwała o podobnej treści merytorycznej obowiązywała w gminie do momentu wejścia w życie Uchwały Nr XVI/ 99/ 04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku – w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania - wprowadzonej w związku z wejściem w życie postanowień Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyka dowodzi, że zakres możliwych zadań publicznych zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych jest szerszy od sfery zadań określonych przedmiotowo ustawą oraz uchwałą Rady podjętą w jej związku. Podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i wypełni postanowienia art. 118 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych określając tryb postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (06/01/2005 10:34:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (06/01/2005 10:55:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (06/01/2005 10:55:03)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela