Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/139/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr XXII/139/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych , położonych w Mącznikach.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,w związku z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. /

uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż działek budowlanych,położonych w Mącznikach o numerach ewidencyjnych 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, o łącznej pow. 0,9971 ha, zapisanych w KW 75963, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXII/139/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

          Działki nr 52/1 – 52/7 w Mącznikach, stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,, wykazane do sprzedaży, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego.

         W związku z powyższym przystępuje się do procedury ich zbycia w trybie przetargowym na rzecz nowych nabywców.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 14:37:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (31/12/2004 08:07:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (31/12/2004 08:05:58)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela