Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/138/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr  XXII/138/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych oraz nieruchomości gruntowej , położonych w Kotowiecku.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,w związku z art. 37, ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. /

uchwala się co następuje:

§ 1

a) Wyrazić zgodę na sprzedaż działek budowlanych,położonych w Kotowiecku o numerach ewidencyjnych 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, o łącznej pow. 0,7383 ha,zapisanych w KW 73257, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

b) Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej,położonej w Kotowiecku o numerze ewidencyjnym 296/7, o pow. 0,0494 ha,zapisanej w KW 73257, w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały  NRXXII/138/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 26 listopada 2004 roku

        Działki nr 296/1 – 296/6 w Kotowiecku, stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,, wykazane do sprzedaży, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego.

         W związku z powyższym przystępuje się do procedury ich zbycia w trybie przetargowym na rzecz nowych nabywców. Działka 296/7, wydzielona w celu regulacji przebiegu granicy zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 14:31:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (31/12/2004 08:08:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (31/12/2004 08:08:30)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela