Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/137/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr XXII/137/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2004

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku zmienionej:

 • uch. Nr XVI/101/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 marca 2004 roku,
 • uch. Nr XVIII/110/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 4 czerwca 2004 roku,
 • uch. Nr XIX/116/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 9 lipca 2004 roku,
 • uch. Nr XX/124/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 24 września 2004 roku,
 • zarz. Nr 269/04 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30 września 2004 roku,
 • uch. Nr XXI/128/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 października 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 159.860,00 zł do kwoty

23.226.727,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa sie o kwotę 159.860,00 zł do kwoty

 2.255.921,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień  

105.560,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załacznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 159.860,00 zł do kwoty

 

21.812.504,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone  zwieksza sie o kwotę 159.860,00 zł do kwoty


2.122.180,00 zł

              zadania na podstawie porozumień 
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa

143.960,00 zł
60.000,00 zł
102.825,00 zł


przenosi sie wydatki miedzy paragrafami  na kwotę 171.867,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwieksza sie wydatki inwestycyjne o kwotę 137.000,00 zł do kwoty 3.420.082,00 zł wprowadzając w załączniku Nr  4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/137/04
z dnia 26 listopada 2004 roku.

Zmiany w budżecie wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 2 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 8.681,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdziała 80110 § 3020 – 280,00 zł, § 4110 – 200,00 zł, § 4120 - 2.000,00 zł, § 4260 – 4.500,00 zł, § 4010 + 2.000,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł, § 4270 + 980,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4410 –1.701,00 zł, § 4010 + 1.689,00, § 4120 + 12,00 zł)
 2. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 5 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 6.800,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 –3.000,00zł, § 4260 – 1.510,00zł, § 3020 + 1.050,00 zł, § 4010 + 3.000,00 zł, § 4110 + 400,00 zł, § 4120 + 60,00 zł, rozdział 80104 § 4210 – 2.290,00, § 3020 + 50,00 zł, § 4010 + 2.000,00 zł § 4110 + 200,00 zł, § 4120 + 40,00 zł).
 3. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 5 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 4.753,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – 2.280,00 zł, § 4110 + 1.900,00 zł, § 4120 + 380,00 zł, § 4410 + 413,00 zł rozdział 80104 § 3020 - 60,00 zł, § 4210 – 1.000,00 zł, § 4240 – 1.000,00 zł, § 4410 – 413,00 zł, § 4010 + 2.000,00 zł, § 4110 + 50,00 zł, § 4120 + 10,00 zł)
 4. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-0301-31/04 z 4 listopada 2004 roku zmniejszającego dotację na Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 140,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75113 § 2010 – 140,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75113 § 3030 - 140,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z dnia 5 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 14.040,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 13.940,00 zł , § 4110 + 4.840,00 zł, § 4120 + 720,00 zł, § 4210 + 5.000,00 zł, § 4260 + 1.200,00 zł, § 4300 + 1.300,00 zł, rozdział 80104 § 4410 – 100,00 zł, § 3020 + 100,00 zł, § 4010 + 360,00 zł, § 4110 + 450,00 zł, § 4120 + 70,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 8 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 11.884,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 9.450,00 zł, § 3020 + 1.700,00 zł,§ 4210 + 4.600,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł, rozdział 80104 § 426 – 2.434,00 zł, § 4010 + 3.310,00 zł, § 3020 + 148,00 zł, § 4110 + 220,00 zł, § 4120 + 26,00 zł, § 4210 + 880,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 8 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 13.230,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 1.500,00 zł, § 4110 – 1.120,00 zł, § 4260 – 2.000,00 zł, § 4010 + 2.620,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł rozdział 80104 § 4220 - 800,00 zł, § 4240 – 610,00 zł, § 4270 – 6.500,00 zł, § 4300 – 500,00 zł, § 4410 - 200,00 zł, § 3020 + 370,00 zł, § 4010 + 3.700,00 zł, § 4110 + 1.500,00 zł, § 4120 + 240,00 zł, § 4210 + 500,00 zł, § 426 + 2.300,00 zł).
 8. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach z 9 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 8.800,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 - 800,00 zł, § 4300 – 5.000,00 zł, § 4410 – 3.000,00 zł, § 4210 + 5.800,00 zł, § 4240 + 3.000,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy (środek wsparcia) z 5 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 3.674,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 – 230,00 zł, § 4120 - 195,00 zł, § 4240 – 700,00 zł, § 4260 – 550,00 zł, § 4270 – 190,00 zł, § 4410 – 355,00 zł, § 4430 – 374,00 zł, § 4440 – 1.080,00 zł, § 4210 + 1.055,00 zł, § 4220 + 548,00 zł, § 4300 + 2.071,00 zł).
 10. Pisma Samorządu Mieszkańców Fabianowa z 8 listopada 2004 roku przenoszącego wydatki w dyspozycji jednostek pomocniczych z kultura na drogownictwo na kwotę 500,00 zł (wydatki Dz.921 rozdział 92105 § 4270 – 500,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 + 500,00zł)
 11. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 10 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 2.100,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 300,00 zł § 3020 + 300,00 zł, rozdział 80110 § 3020 – 1.800,00 zł, § 4240 + 300,00 zł Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 + 1.500,00 zł)
 12. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” z 10 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 10.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 10.000,00 zł, § 4210 + 5.000,00 zł, § 4270 + 5.000,00 zł)
 13. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” z 10 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 3.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4260 – 900,00 zł, § 4270 – 400,00 zł, § 4300 – 1.500,00 zł, § 4410 – 700,00 zł, § 4210 + 3.500,00 zł)
 14. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 17 listopada 2004 roku zmieniającego wydatki na kwotę 2.145,00 zł ( wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4270 – 1.895,00 zł, § 3020 + 1.100,00 zł, § 4300 + 1.045,00 zł, rozdział 85228 § 4300 – 250,00 zł)
 15. Korekta wydatków w dziale 700 na kwotę 45.000,00 zł (wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4210 – 10.000,00 zł, § 4300 – 35.000,00 zł, § 4270 + 45.000,00 zł)
 16. Korekta wydatków w dziale 750 na kwotę 4.000,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdział 75022 § 3030 – 4.000,00 zł, § 4210 + 1.000,00 zł, § 4300 + 3.000,00 zł)
 17. Korekta wydatków w dziale 754 na kwotę 1.000,00 zł (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł)
 18. Korekta wydatków w działach 900, 921 i 926 na kwotę 13.760,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 – 5.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4110 – 670,00 zł, § 4120 – 90,00 zł, § 4260 – 3.000,00 zł, § 4210 + 13.760,00 zł, Dz. 926 rozdział 92695 § 4300 – 5.000,00 zł)
 19. Przeniesienie wydatków w oświetleniu ulicznym ze środków samorządów mieszkańców na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Drogowe i Uliczne (modernizacja oświetlenia) w kwocie 18.000,00 zł ( wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 – 18.000,00 zł, § 6010 + 18.000,00 zł)
 20. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-476/04 z 10 listopada 2004 roku zwiększającego dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 160.000,00 zł ( dochody Dz. 752 rozdział 75212 § 2010 + 160.000,00 zł , wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 156.862,00 zł, § 4010 + 3.138,00 zł)

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 14:11:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 14:18:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 14:18:06)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela