Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XXII/142/2004r Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała nr XXII / 142 / 2004r
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004r

w sprawie : ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 art.40 ust1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r nr 142 poz.1591 – jednolity tekst z późn. zm.) oraz art. 40 ust.8 i ust.9 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U z 2004r nr 204. poz.2086tekst jednolity) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienionych w pkt. 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. od 1 i 4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcie:

 1. za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
  a/ do 20,0% szerokości jezdni = 1,00 zł
  b/ powyżej 20,0% do 50,0% = 2,00 zł
  c/ powyżej 50,0% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni = 4,00 zł
 2. za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
  a/ do 20,0% szerokości jezdni = 0,80 zł
  b/ powyżej 20,0% do 50,0% = 1,00 zł
  c/ powyżej 50,0% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni = 1,50 zł
 3. za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
  a/ za zajęcie chodnika utwardzonego = 1,60 zł
  b/ za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego = 0,80 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny

3. Dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych stosuje się następujące stawki: 

 1. za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
  a/ do 20,0% szerokości jezdni = 0,50 zł
  b/ powyżej 20,0% do 50,0% = 1,00 zł
  c/ powyżej 50,0% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni = 2,00 zł
 2. za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
  a/ do 20,0% szerokości jezdni = 0,40 zł
  b/ powyżej 20,0% do 50,0% = 0,50 zł
  c/ powyżej 50,0% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni = 0,75 zł
 3. za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
  a/ za zajęcie chodnika utwardzonego = 0,80 zł
  b/ za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego = 0,40 zł

§ 3

 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt.2:
  1/ na obszarze zabudowanym = 16,00 zł
  2/ poza obszarem zabudowanym = 8,00 zł
  3/ na obiekcie mostowym = 160,00 zł
 2. Dla urządzeń wodno-kanalizacyjnych ustala się następujące stawki:
  1/ na obszarze zabudowanym = 3,20 zł
  2/ poza obszarem zabudowanym = 1,60 zł
  3/ na obiekcie mostowym = 32,0 zł

§ 4

Ustala się następujące stawki za zajęcie drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt.3

 1. za 1,0 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów budowlanych:
  a/ w obszarze zabudowanym = 0,50 zł
  b/ poza obszarem zabudowanym = 0,30 zł
  c/ za 1,0 m2 powierzchni reklamy = 1,00 zł
  d/ za 1,0 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów = 0,50 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXII / 142 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004r

w sprawie : ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U z 2000r nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 13:02:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (06/01/2005 10:56:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (06/01/2005 10:56:25)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela