Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XXII / 141 /04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała nr XXII / 141 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004r

w sprawie : określenia tras przebiegu dróg gminnych na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

         Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U nr 204 z 2004r poz. 2086 ) oraz na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje :

§ 1

Określa się trasy przebiegu dla dróg zaliczonych do kategorii gminnych wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, znajdujące się na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka 

 

 Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII / 141 /04
z dnia 26 listopada 2004r

Uchwałą Nr. XXI/122/04 z dnia 24 września 2004r Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zakwalifikowała 54 drogi do kategorii dróg gminnych. Uwzględniając fakt, że w poprzedniej ewidencji dróg gminnych (opracowanej w 1987r) ujęto w wykazie 37 pozycji dróg gminnych z oddzielnie wprowadzoną Uchwałą Nr XLIV/246/2002 z dnia 13 września 2002r Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce drogą w Biskupicach Ołobocznych (ulica Łąkowa) – dokonano opracowania nowego pełnego wykazu dróg gminnych z określeniem ich tras przebiegu.

Działając w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r ( w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych) opracowany został nowy wykaz dróg i ulic gminnych określony szczegółowo w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały. Pełen wykaz tras przebiegu dróg gminnych zawiera 91 pozycji ciągów drogowych.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 12:46:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (31/12/2004 08:05:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (31/12/2004 08:05:34)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela