Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/135/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004roku

 

Uchwała Nr XXII/135/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji stosowanych w wymiarze i poborze podatku rolnego od 2005 r.

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 9, poz. 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wzór formularza informacji o symbolu IR-1 wraz z załącznikami ZR-1/A oraz ZR-1/B stosowanych w wymiarze i poborze podatku rolnego dla osób fizycznych w związku z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego oraz zmianą wysokości opodatkowania – stanowiących załączniki   Nr 1 ,   1A   i   1B  do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wzór deklaracji o symbolu DR-1 wraz z załącznikami ZR-1/A oraz ZR-1/B na podatek rolny stosowanych przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej - stanowiących załączniki   Nr 2,   2A   i   2B  do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się wzory formularzy przyjęte Uchwałą Nr III/17/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2002 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 12:17:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 12:32:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 12:32:04)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela