Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/134/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr XXII/134/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji stosowanych w wymiarze i poborze podatku leśnego od 2005 r.

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 94 poz. 1682 ) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wzór formularza informacji o symbolu IL-1 wraz z załącznikami ZL-1/A oraz ZL-1/B stosowanych w wymiarze i poborze podatku leśnego dla osób fizycznych w związku z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego oraz zmianą wysokości podatku leśnego – stanowiących załączniki   Nr 1,    1A   i   1B do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wzór deklaracji o symbolu DL-1 wraz z załącznikami ZL-1/A oraz ZL-1/B na podatek leśny stosowanych przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej - stanowiących załączniki    Nr 2,   2A     i   2B  do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się wzory formularzy przyjęte Uchwałą Nr III/16/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2002 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 11:44:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 12:12:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 12:12:21)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela