Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/133/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

Uchwała Nr XXII/133/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji stosowanych w wymiarze i poborze podatku od nieruchomości od 2005 r.

          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wzór formularza informacji o symbolu IN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A oraz ZN-1/B stosowanych w wymiarze i poborze podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w związku z powstaniem lub wygaśnięciem obowiązku podatkowego oraz zmianą wysokości opodatkowania – stanowiących załączniki   Nr-1,    1A  i   1B do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wzór deklaracji o symbolu DN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A oraz ZN-1/B na podatek od nieruchomości stosowanych przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową - stanowiących załączniki Nr 22A i   2B do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się wzory formularzy przyjęte Uchwałą Nr III/18/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2002 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/133/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku.

         W związku z koniecznością wdrożenia nowego systemu ewidencji podatkowej w systemie informatycznym zaistniała potrzeba rozszerzenia możliwości pozyskiwania informacji niezbędnych w nowym systemie. Opracowane przez Ministerstwo Finansów nowe wzory druków informacji oraz deklaracji dla potrzeb podatków lokalnych spełniają wymagania informacyjne budowanego systemu. Przyjęcie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego należą do kompetencji Rady.

         W kolejnych trzech projektach uchwał zostały więc przedstawione nowe formularze w celu zaakceptowania ich formy i treści przez Radę.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 10:37:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 10:43:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 10:43:05)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela