Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII / 129 / 04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr XXII / 129 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2005

         Na podstawie art. 18 , ust.2 , pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 5, ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr. 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Ustala się wykaz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/129/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

         Zgodnie z przyjętą od kilku lat zasadą - przyjęte na rok 2005 stawki stanowią maksymalne stawki z roku poprzedniego , za wyjątkiem pozycji 1 c oraz 2 e , gdzie nastąpił wzrost o planowany wskaźnik inflacji na przyszły rok tj. 3 % ( z zaokrągleniem do 1 grosza dla pozostałych gruntów )

Maksymalne stawki w analogicznym okresie wynosiły odpowiednio :

dla pozycji 1 c - 0,31 zł. ,
dla pozycji 2 e - 5,82 zł.

Maksymalne stawki na 2005 rok wynoszą odpowiednio :

ad. 1 a ) 0,66 zł.
         b) 3,52 zł.
         c) 0,32 zl.

2       a) 0,54 zł.
         b) 17,98 zł.
         c) 8,37 zł.
         d) 3,61 zł.
         e) 6,01 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 09:04:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 09:05:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 09:05:52)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela