Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/130/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr XXII/130/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXII/130/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 listopada 2004 roku.

Przyjęte w projekcie uchwały stawki podatkowe na rok 2005 nie ulegają zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 09:16:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 09:16:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 09:16:29)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela