Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII / 112 / 04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

 

Uchwała Nr XVIII / 112 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia ,, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004- 2013,,

         Na podstawie art. 18 , ust.2 , pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz , 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się ,, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004 - 2013 ,, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały - jako dokument określający szczegółowo zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 - 2006 oraz wyznaczający ogólne priorytety inwestycyjne na lata 2007 – 2013 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/112/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04.06.2004

        Plan rozwoju lokalnego jest dokumentem wymaganym jako załącznik do wniosków o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu wsparcia pod nazwą - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego . Przyjęcie przedmiotowego planu wyznaczy również konkretne zadania do realizacji jako doprecyzowanie przyjętej ,, Strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ,, Z uwagi na fakt wymogu formalnego związanego z ubieganiem się o pomoc finansową z EFRR w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny , Działania 3.1 - Obszary wiejskie - do którego gmina się kwalifikuje - przedłożony został ,, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004 - 2013 ,, zamiast planu inwestycyjnego , pierwotnie zakładanego do sporządzenia . Plan rozwoju lokalnego zawiera bowiem w części plan inwestycyjny . Procedura sporządzenia oraz zawartość planu zgodna jest z wytycznymi określonymi w tym zakresie , w związku z tym w części plan zawiera elementy Strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

Należy się jednak spodziewać częstych zmian przyjętego planu ze względu na duże ryzyko związane z określeniem przyjętych założeń , co wynika z następujących okoliczności :

  • wprowadzenia podatku VAT w wysokości 22 % w stosunku do wielu towarów i usług , na które przed 1 maja bieżącego roku obowiązywały stawki niższe , bądź zwolnienia ( w tym w zakresie większości inwestycji gdzie nastąpił wzrost stawki z 7 % na 22 % , między innymi na inwestycje w oświacie , drogownictwie czy też służbie zdrowia ) Skutki wpływu tych zmian w zakresie wzrostu wydatków bieżących oraz wpływu na możliwości inwestycyjne gminy na najbliższe lata trudne są do oszacowania . Tym bardziej , iż proces kształtowania cen będzie przebiegał w długim okresie czasu i obarczony będzie również ,, harmonizacją ,, cen w ramach członkostwa w Unii Europejskiej .
  • niepewności w zakresie otrzymania wnioskowanego wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych w warunkach ograniczonych środków funduszy strukturalnych , niejasności w zakresie procedur ich pozyskiwania oraz powszechnej mobilizacji gmin aby je pozyskać .

Według złożonych przez gminy wstępnych wniosków określanych jako ,, karty projektów ,, zapotrzebowanie dwukrotnie przewyższa potencjalne możliwości finansowe postawionych do dyspozycji środków pomocowych w poszczególnych segmentach wsparcia . Na dzień opracowania projektu niniejszej uchwały podręczniki określające zasady oraz procedury formalne jak również merytoryczne związane z procesem ubiegania się o środki strukturalne są nadal na poziomie projektów oraz materiałów roboczych .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/11/2004 11:50:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/11/2004 11:52:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/11/2004 11:50:48)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela