Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXI/ 128 /04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 października 2004 roku

 

Uchwała Nr XXI/ 128 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2004.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku zmienionej:

- uch. Nr XVI/101/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 19 marca 2004 roku,
- uch. Nr XVIII/110/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 4 czerwca 2004 roku
- uch. Nr XIX/116/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 9 lipca 2004 roku,
- uch. Nr XX/124/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 24 września 2004 roku,
- zarz. Nr 269/04 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 września 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 270.150,00 zł do kwoty

23.066.867,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa sie o kwotę 149.150,00 zł do kwoty

 2.096.061,00 zł

            
            
zadania na podstawie porozumień  

105.560,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 270.150,00 zł do kwoty

 

21.652.644,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone  zwieksza sie o kwotę 128.600,00 zł do kwoty


1.962.320,00 zł

              zadania na podstawie porozumień 
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa

143.960,00 zł
60.000,00 zł
102.825,00 zł


przenosi sie wydatki miedzy paragrafami  na kwotę 25.950,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

3. Zwieksza sie wydatki inwestycyjne o kwotę 137.000,00 zł do kwoty 3.420.082,00 zł wprowadzając w załączniku Nr  4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp. Nazwa zadania Dz. Rozdz.

    §

Zwiekszenie

Po zmianach

1. Budowa chodnika w Ociążu 600 60016 6050

6.000,00

6.000,00

2. Rozbudowa świetlicy w Biskupicach Ołobocznych 921 92109 6050

10.000,00

10.000,00

3. Budowa i modernizacja Gimnazjum Nowe Skalmierzyce 801 80110 6050

121.000,00

1.435.955,00,00

   Razem      

137.000,00

3.420.082,00

 

Jednolity tekst załącznika Nr 4 do uchwały głównej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.  Załącznik Nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/ 128 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 października 2004 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Samorządu Mieszkańców Droszewa zmieniającego podział środków na kwotę 1.200,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 – 1.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 – 200,00 zł, Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 + 1.200,00 zł).
 2. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu zmieniającego plan wydatków w kwocie 2.250,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 650,00 zł, § 4260 – 400,00 zł, § 4300 – 1.200,00 zł, § 3020 + 150,00 zł, § 4110 + 500,00 zł, § 4210 + 1.600,00 zł).
 3. Pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniającego plan wydatków w kwocie 6.500,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 – 2.000,00 zł, § 4110 – 2.000,00 zł, rozdział 85228 § 4300 – 2.500,00 zł, rozdział 85219 § 4210 + 4.000,00 zł, § 4270 + 2.000,00 zł., § 4410 + 500,00 zł).
 4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-399/04 z 7 października 2004 roku zwiększającego dotację celową przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 20.550,00 zł (dochody Dz. 900 rozdział 90015 § 2010 + 20.550,00 zł, wydatki Dz. 750 rozdział 75023 § 4210 + 5.550,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 + 5.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92695 § 2580 + 2.000,00 zł § 4300 + 8.000,00 zł).
 5. Zmiany wydatków w drogownictwie i kulturze z bieżących na inwestycje odpowiednio 6.0000,00 zł (Samorząd Ociąża) i 10.000,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 – 6.000,00 zł § 6050 + 6.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 – 10.000,00 zł rozdział 92109 § 6050 + 10.000,00 zł)
 6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-406/04 z 14 października 2004 roku zwiększającego plan dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne w kwocie 128.600,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 128.600,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 126.078,00 zł , § 4010 + 2.522,00 zł).
 7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-406/04 z 14 października 2004 roku przyznającego dotację w kwocie 121.000,00 zł stosownie do kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2004 na zadanie pn. Rozbudowa Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach (dochody Dz. 801 rozdział 80110 § 6330 + 121.000,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 6050 + 121.000,00 zł)

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/11/2004 10:47:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/11/2004 10:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/11/2004 10:47:27)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela