Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XX/ 118/ 04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2004 roku

 

Uchwała Nr XX/ 118/ 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska” dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz 627 z późn. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się : „ Program ochrony środowiska” stanowiący załącznik NR 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/ 118/ 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska” dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

         Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 62 z 2001 r., art. 18 ust. 1 . nakłada obowiązek uchwalenia przez sejmiki województw, rady powiatów oraz rady Gmin uchwalenie „Programu ochrony środowiska”, dla całej gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska”, umożliwi uporządkowanie gospodarki dotyczącej ochrony środowiska na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z polityką ekologiczną państwa, która na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych i środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe. Uchwalany program zawiera stan aktualny wszystkich komponentów środowiska, opis głównych źródeł i tendencje przeobrażeń środowiska, system monitoringu i ocenę realizacji zamierzonych celów.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (18/10/2004 14:53:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/11/2004 11:43:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/11/2004 11:43:04)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela