Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XX/121/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2004 roku

 

Uchwała nr XX/121/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie zagospodarowania nieruchomości gruntowej w Osieku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 oraz art.7 ust.1, pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,

uchwala się co następuje:

§ 1

Przystąpić, do uregulowania prawa własności działki nr działki 114/5 ,położonej w Osieku, o powierzchni 0,0868 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 2227, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim – będącej obecnie w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych.

§ 2

Opracować projekt zagospodarowania nieruchomości na cele użytku publicznego o charakterze rekreacyjno - sportowym, z docelową zabudową kubaturową.

§ 3

Zagwarantować w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005 środki w wysokości 10 000 zł, na realizację wstępnych prac związanych z inwestycją.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/121/04

          Nieruchomość opisana w § 1, obecnie znajduje się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z wnioskiem Samorządu Wsi Osiek, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przystąpi, po uzyskaniu tytułu własności do gruntu, do zagospodarowania przedmiotowej działki na cele rekreacyjno – sportowe, z uwzględnieniem budowy obiektu kubaturowego , mogącego być wykorzystywanego na organizację zebrań wiejskich. Wieś Osiek dotychczas podobnego obiektu nie posiadała i praktycznie nie ma innych możliwości w tym zakresie.

         Inwestycja zostanie umieszczona w Programie Gospodarczym Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2005 i będzie kontynuowana w kolejnych latach, w zakresie wynikającym z możliwości finansowych Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (08/10/2004 13:50:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/10/2004 13:50:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/10/2004 13:50:48)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela