Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XX/120/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2004 roku

 

Uchwała nr XX/120/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie długoletniej dzierżawy nieruchomości gruntowej w Węgrach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,

uchwala się co następuje:

§ 1

Wydzierżawić na okres dziesięciu lat nieruchomość gruntową, położoną w Węgrach, oznaczoną numerem działki 25/11 – KW 24854, o powierzchni 0,2443 ha.

§ 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż 500 zł w skali roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały nr XX/120/04

         Nieruchomość opisana w §1 uchwały, stanowi grunt oraz budynek po byłej szkole podstawowej. Obecnie, ze względu na brak stałego użytkownika, obiekt jest zaniedbany. Ponieważ Samorząd Wsi Węgry wyraził negatywną opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości, długoletnia dzierżawa będzie najodpowiedniejszą formą zagospodarowania i korzystania z obiektu, powstrzymującą jego dalszą degradację.

         Mając na uwadze interes mieszkańców wsi Węgry, w umowie z dzierżawcą zostanie zawarta klauzula o udostępnianiu części obiektu dla organizowania zebrań wiejskich.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (08/10/2004 13:44:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/10/2004 13:44:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/10/2004 13:44:40)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela