Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XX/119/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2004 roku

 

Uchwała Nr XX/ 119/ 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

          Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz 628 z późn. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się : „Plan gospodarki odpadami” stanowiący załącznik NR 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/ 119/ 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami” dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

         Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 62 z 2001 r., art. 14 ust. 1 . nakłada obowiązek uchwalenia przez sejmiki województw, rady powiatów oraz rady Gmin uchwalenie „Planu Gospodarki Odpadami”, dla całej gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami”, umożliwi uporządkowanie gospodarki dotyczącej odpadów na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z polityką ekologiczną państwa, która na podstawie aktualnego stanu gospodarki odpadami, określa w szczególności: prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, systemy monitoringu, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekononiczne i środki finansowe.

        Uchwalany plan zawiera stan aktualny gospodarki odpadami , działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami , system monitoringu i ocenę realizacji przedsięwzięć na poprawę sytuacji w środowisku.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (18/10/2004 14:35:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/11/2004 11:38:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/11/2004 11:38:37)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela