Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XIX / 117 /04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 lipca 2004 roku

 

Uchwała Nr XIX / 117 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 09 lipca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2003 rok Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 ) oraz art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 roku , Dz.U Nr 76 , poz. 694 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2003 obejmujące :

  • bilans o sumie bilansowej 3.117.95 zł. ,
  • rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2003 r. do 31.12.2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości 150.81 zł.
  • objaśnienia oraz informację dodatkową do sprawozdania za rok obrotowy 2003 ,

§ 2

Strata netto w wysokości 150,81 zł. zmniejszy fundusz instytucji kultury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/117/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce
z dnia 09.07.2004 r.

Podjęcie niniejszej uchwały Rady będzie formalnym spełnieniem postanowień art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . W roku obrotowym biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację na działalność w wysokości 120.000,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie wydatkowała środki finansowe w wysokości 120.176,18 zł. . Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 roku wynosi 1.616,55 zł.

Strata netto w ujęciu rachunku zysków i strat opartym na zasadzie memoriału , wynikającej z postanowień ustawy o rachunkowości wynosi 150,81 zł. zł. i zmniejszy fundusz instytucji kultury .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/10/2004 12:07:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/10/2004 12:11:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/10/2004 12:11:37)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela