Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XX/122/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2004 roku

 

Uchwała nr XX/122/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie : zaliczenia dróg znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do kategorii dróg gminnych.

          Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U nr 71 z 2000r poz. 838 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje :

§ 1

Zalicza drogi – ulice wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, do kategorii dróg gminnych znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XX/122/04
z dnia 24 września 2004r

         W roku 2000, na podstawie art.10 ust.5 oraz art. 18 ust. 11 ustawy o drogach publicznych. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał dwa rozporządzenia określające: - zasady numeracji i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz - tryb sporządzania informacji, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi gminy zostały zobowiązane do opracowania nowego wykazu dróg gminnych , nadania im nowych numerów ewidencyjnych oraz założenia Książek Drogi oddzielnych dla każdego odcinka drogi.

          W poprzedniej ewidencji dróg gminnych ( opracowanej w 1987r) ujęto w wykazie 37 dróg gminnych łącznie z oddzielnie wprowadzoną Uchwałą Nr XLIV/ 246/2002 z dnia 13 września 2002r Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce drogę w Biskupicach Ołobocznych ( ul. Łąkowa).

        W związku z istniejącą możliwością rozszerzenia ewidencji dróg gminnych zgodnie z zasadami opublikowanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000r – opracowany został nowy wykaz dróg i ulic gminnych określony szczegółowo w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały. W nowym wykazie dróg zawarto łącznie 54 gminnych ciągów drogowych.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (08/10/2004 13:58:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/10/2004 13:58:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/10/2004 13:58:05)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela