Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XX/124/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 wrzesnia 2004 roku


Uchwała Nr XX/124/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2004  roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2004

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku zmienionej uchwałami:

- Nr XVI/101/04 Rady Gminy i Miasta z 19 marca 2004 roku
- Nr XVIII/110/04 Rady Gminy i Miasta z 4 czerwca 2004 roku
- Nr XIX/116/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 9 lipca 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 773.200,00 zł do kwoty

22.774.030,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa sie o kwotę 87.135,00 zł do kwoty

 

1.946.911,00 zł

             zadania na podstawie porozumień zwiększa się
             o kwotę 10.560,00 zł do kwoty


105.560,00 zł

 
wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 811.070,00 zł do kwoty

 

21.359.807,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone  zwieksza sie o kwotę 87.135,00 zł do kwoty


1.833.720,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwieksza sie 
              o kwotę 10.560,00 zł do kwoty
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa


143.960,00 zł
60.000,00 zł
102.825,00 zł


przenosi sie wydatki miedzy paragrafami  na kwotę 73.661,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.

3. Zwieksza sie wydatki inwestycyjne o kwotę 518.160,00 zł do kwoty 3.283.082,00 zł wprowadzając w załączniku Nr  4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp. Nazwa zadania Dz. Rozdz.

    §

Zwiekszenie

Po zmianach

1. Budowa i rozbudowa Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 801 80110  6050
6060

164.955,00
225.335,00

1.314.955,00 225.335,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 900 90001  6050

72.870,00

1.026.870,00

3. Budowa ul. Bielawskiej w Skalmierzycach 600 60016  6050

55.000,00

140.000,00

   Razem      

518.160,00

3.283.082,00

 

4.  Załącznik Nr 5 do uchwały głównej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmiejsza sie nadwyżkę budżetową o kwotę 37.870,00 zł do kwoty 1.414.223,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 3 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp.

Wyszczególnienie

§

Rozchód

     
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

9920

1.414.223,00

     

 

§ 2

Ustala sie plan przychodów i rozchodów środka specjalnego zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/ 124 /04
Rady Gminy i Miasta
z dnia 24 września 2004 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-246/04 z 8 lipca 2004 roku przyznającego dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 17.505,00 zł (dochody Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 + 17.505,00 zł., wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 15.505,00 zł.).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-155/04 z 12 lipca 2004 roku zawiadamiającego o zmianie planu dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej ze zleconych na własne – korekta pisma FB.I-3.3011-155/04 z 7 maja 2004 roku (dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2010 – 42.400,00 zł, § 2030 + 42.400,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 zlecone – 42.400,00 zł § 3110 własne + 42.400,00 zł).
 3. Przeniesienie wydatków zleconych w rozdziale 75113 w kwocie 1.144,00 zł (wydatki Dz. 751 rozdział 75113 ą 4410 – 1.144,00 zł § 4210 + 835,00 zł, § 4300 + 309,00 zł.).
 4. Pisma Samorządu Mieszkańców Biskupic Ołobocznych z 23 lipca 2004 roku w sprawie przeniesienia wydatków w kwocie 6.000,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 – 6.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 + 6.000,00 zł).
 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.IU-7.3011-308/04 z 27 lipca 2004 roku zmieniającego plan dotacji ( dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 – 2.400,00 zł § 2010 + 2.423,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 własne – 2.400,00 zł, § 3110 zlecone + 2.423,00 zł).
 6. Pisma Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – Środowiskowy Dom Samopomocowy Nr ŚRDIR.-SDS/61/2004 z 26 lipca 2004 roku korygującego wydatki na kwotę 17.068,00 zł ( wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 – 5.000,00 zł, § 4410 – 1.200,00 zł, § 4260 – 7.200,00 zł, § 4220 – 3.168,00 zł, § 4430 – 500,00 zł,§ 4210 + 10.484,00 zł, § 4110 + 330,00 zł).
 7. Stosownie do umowy Nr 41/2004/Wn-15/OW-km/U zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą o przeznaczeniu środków pochodzących z umorzenia części pożyczki – umorzenie łączne 74.670,00 zł a skutkujące w budżecie roku 2004 37.870,00 zł na kanalizację (wydatki Dz.900 rozdział 90001 § 6050 + 37.870,00 zł).
 8. Pisma Dyrektora Gimnazjum Nowe Skalmierzyce Nr GNS302-2/2004 z 18 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w planie wydatków na kwotę 2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 2.000,00 zł § 4300 + 2.000,00 zł). 
 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach z 18 sierpnia 2004 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów z wpływów za wyżywienie w świetlicy z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych o kwotę 30.000,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85401 § 0830 + 30.000,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85401 § 4220 + 30.000,00 zł).
 10. Przyjęcie planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców jako darowizny na kanalizację w kwocie 150.000,00 zł (dochody Dz. 900 rozdział 90001 § 0960 + 150.000,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 + 150.000,00 zł).
 11. W wyniku weryfikacji dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18.000,00 zł (dochody Dz. 756 rozdział 75618 § 0480 + 18.000,00 zł, wydatki Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 + 18.000,00 zł).
 12. Stosownie do porozumienia Nr BM-WM-4/97/Rk z 7 lipca 2004 roku dotyczącego realizacji Międzynarodowej Wymiany Dzieci i Młodzieży zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Gminą zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.560,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85412 § 2020 + 10.560,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85412 § 4210 + 6.748,00 zł, § 4300 + 3.812,00 zł).
 13. Po analizie dochodów podatkowych zwiększa się planowane wpływy w podatku od nieruchomości o kwotę 145.000,00 zł, podatku od środków transportowych o 130.000,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych o 145.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w gimnazjum oraz wydatki w rozdziałach gminy, urzędu i kulturze (dochody Dz. 756 rozdział 75615 § 0131 + 145.000,00 zł, § 0340 + 130.000,00 zł rozdział 75621 § 0020 + 145.000,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 6050 + 164.955,00 zł, § 6060 + 225.335,00 zł, Dz. 854 rozdział 85412 § 4210 + 399,00 zł, § 4300 + 491,00 zł, Dz. 750 rozdział 75022 § 4300 + 2.000,00 zł, rozdział 75023 § 4140 1.500,00 zł, § 4430 + 5.000,00 zł, rozdział 75095 § 4260 + 1.000,00 zł, § 4300 +1.500,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 + 9.000,00 zł , § 4270 + 8.820,00 zł).
 14. Przeniesienie wydatków w OSP na kwotę 10.000,00 zł (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 – 10.000,00 zł, § 4270 + 4.000,00 zł, § 4300 + 4.000,00 zł § 4430 + 2.000,00 zł).
 15. Przeniesienie wydatków na utrzymanie zieleni na kwotę 4.000,00 zł (Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 – 4.000,00 zł, § 4270 + 4.000,00 zł).
 16. Skorygowanie wydatków na inwestycje w kanalizacji o kwotę 115.000,00 zł i przeniesienie ich na oświetlenie drogowe (wydatki Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 – 60.000,00 zł, rozdział 90015 § 4260 + 60.000,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 55.000,00 zł).
 17. W związku z wystąpieniem wpłat za zajęcie pasa drogowego stosownie do ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Tekst jednolity Nr 71 z 2000 roku poz. 838 ze zmianami) tworzy się środek specjalny pn. zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Planowane przychody i rozchody to 2.840,00 zł .
 18. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” z 18 sierpnia 2004 roku zmieniającego wydatki w kwocie 5.000,00 zł ( wydatki Dz. 9801 rozdział 80104 § 4270 – 3.500,00, § 4260 – 1.500,00 zł § 4210 + 5.000,00 zł). 
 19. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 25 sierpnia 2004 roku zmieniającego wydatki w kwocie 15.930,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 11.000,00 zł, § 4300 + 5.000,00 zł, § 4260 + 6.000,00 zł, rozdział 80104 § 4260 – 3.300,00 zł § 4270 – 1.630,00 zł, § 4210 + 4.930,00 zł).
 20. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-343/04 z 7 września 2004 roku zwiększającego plan dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 127.112,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 127.112,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 zł. + 124.620,00 zł, § 4010 zł. + 2.492,00 zł).
 21. Pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z 10 września 2004 roku korygującego wydatki w kwocie 12.519,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 zł. – 2.719,00 zł, § 4110 zł. + 2.719,00 zł, rozdział 85219 § 4010 wł. – 9.800,00 zł, § 3020 wł. + 5.500,00 zł, § 4300 wł. + 4.300,00 zł).

Przewodniczący
Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/10/2004 09:16:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/10/2004 10:44:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/10/2004 10:44:25)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela