Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 lipca 2004 roku


Uchwała Nr XIX/116/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 9 lipca 2004  roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2004

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku zmienionej uchwałami:

- Nr XVI/101/04 Rady Gminy i Miasta z 19 marca 2004 roku
- Nr XVIII/110/04 Rady Gminy i Miasta z 4 czerwca 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 301.307,00 zł do kwoty

22.000.830,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone


1.859.776,00 zł

             zadania na podstawie porozumień

95.000,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 301.307,00 zł do kwoty

 

20.548.737,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone


1.746.585,00 zł

              zadania na podstawie porozumień 
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa

133.400,00 zł
60.000,00 zł
102.825,00 zł

przenosi sie wydatki miedzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 8.200,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/ 110 /04
Rady Gminy i Miasta
z dnia 9 lipca 2004 roku.

Zmiany w budżecie wynikają z:

  1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-254/04 z 23 czerwca 2004 roku zwiększającego dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 1.307,00 zł (dochody Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 + 1.307,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 2340 + 1.307,00 zł)
  2. Pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotowiecku przenoszącego wydatki w kwocie 4.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 4.000,00 zł § + 4.000,00 zł)
  3. Pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie przenoszącego wydatki w kwocie 4.200,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 4.200,00 zł, § 4240 + 200,00 zł, § 4300 + 4.000,00 zł)
  4. Zwiększenie dochodów o uzyskane środki ze sprzedaży gruntów w kwocie 300.000,00 zł i przeznaczenie ich na remonty budynków, wydatki związane z planami zagospodarowanie przestrzennego i oświatę {(dochody Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 + 300.000,00 zł, wydatki Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 + 50.000,00 zł., Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 + 100.000,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 +80.000,00 zł (Biskupice Oł 10.000,00 zł, Droszew 30.000,00 zł, Gostyczyna 10.000,00 zł, Kotowiecko 5.000,00 zł, Nowe Skalmierzyce 15.000,00 zł, Skalmierzyce 10.000,00 zł,) rozdz. 80110 § 4010 + 30.000,00 zł (Ociąż) § 4260 + 40.000,00 zł (Nowe Skalmierzyce)}.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/08/2004 13:58:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/08/2004 13:58:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/08/2004 13:58:19)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela