Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2004 roku


Uchwała Nr XVIII/110/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004  roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2004

         Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku zmienionej uchwałą Nr XVI/101/04 Rady Gminy i Miasta z 19 marca 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 998.831,00 zł do kwoty

21.699.523,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 923.090,00 zł do kwoty


1.859.776,00 zł

             zadania na podstawie porozumień

95.000,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 998.831,00 zł do kwoty

 

20.247.430,00 zl

w tym: 
              zwiększa sie wydatki na zadania zlecone o kwotę 923.090,00 zł do kwoty


1.746.585,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwiększa się o kwotę 38.400,00 zł do kwoty
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa

133.400,00 zł
60.000,00 zł
102.825,00 zł

przenosi sie wydatki miedzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 364.259,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne  o kwotę 16.944,00 zł do kwoty 2.764.922,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp. Nazwa zadania Dz. Rozdz.

    §

Zwiększenie

Po zmianach

1. Zakup komputerów 750 75023  6060

6.964,00

6.964,00

2. Zakup komputerów 852 85212  6060

9.980,00

9.980,00

  Razem    

16.944,00

2.764.922,00

 

4. Zmienia sie w załącznku Nr 5 do uchwały głównej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XVIII/ 110 /04
Rady Gminy i Miasta
z dnia 4 czerwca 2004 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB. I-5.3011-104/04 z 22 marca 2004 roku ustalającego plan dotacji celowej na organizację stanowisk pracy głównie zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacja zadań dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 4.035,00 zł (dochody Dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 + 4.035,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85212 § 6060 + 4.035,00 zł).
 2. Pisma Ministra Finansów Nr ST3-4826/04-7/04/3838 z 1 kwietnia 2004 roku zmniejszającego część wyrównawczą subwencji ogólnej na rok 2004 o kwotę 50.587,00 zł (dochody Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920 – 50.587,00 zł) na pokrycie czego zwiększa się dochody w podatku od nieruchomości ( dochody Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 + 50.587,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-166/04 z 21 kwietnia 2004 roku zwiększającego plan dotacji na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych o kwotę 13.197,00 zł (dochody Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 + 7.252,00 zł , § 6310 + 5.945,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 + 4.400,00 zł, § 4110 + 786,00 zł, § 4120 + 108,00, § 4300 + 1.958,00 zł, § 6060 + 5.945,00 zł). 
 4. Przekształcenie dotacji na prowadzenie Ośrodka Wsparcia na wydatki rzeczowe – po uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (wydatki Dz. 852 rozdz. 85203 § 2820 - 241.200,00 zł, § 4010 + 124.000,00 zł, § 4110 + 21.500,00 zł, § 4120 + 2.625,00 zł, § 4210 + 12.000,00 zł,§ 4220 + 792,00 zł, § 4240 + 7.200,00 zł, § 4260 + 9.800,00 zł, § 4270 + 4.241,00 zł, § 4300 + 40.460,00 zł, § 4410 + 4.200,00 zł, § 4430 + 2.000,00 zł, § 4440 + 5.254,0 zł).
 5. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu DKL-0301-9/04 z 26 kwietnia 2004 roku informującego o kwocie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 6.929,00 zł (dochody Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 + 6.929,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdz. 75113 § 4110 +261,00 zł, § 4120 + 37,00 zł, § 4210 + 2.288,00 zł, § 4300 + 2.743,00 zł, § 4410 + 1.600,00 zł).
 6. Pisma dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 27 kwietnia 2004 roku zmieniającego plan wydatków budżetu szkoły o kwotę 2.467,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 – 1.467,00 zł, § 4270 – 1.000,00 zł, § 4040 + 1.467,00 zł, § 4410 +1.000,00 zł).
 7. Przeniesienie wydatków w rozdziale 75023 na kwotę 6.964,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 – 6.964,00 zł § 6060 + 6.964,00 zł).
 8. Zwiększenie dochodów podatku od nieruchomości o kwotę 49.413,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki w kulturze (dochody Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 + 49.413,00 zł, wydatki Dz. 921 rozdz.92105 § 4210 + 30.000,00 zł § 4300 + 19.413,00 zł).
 9. Pisma dyrektora Przedszkola w Ociążu z 28 kwietnia 2004 roku zmniejszającego wydatki o kwotę 300,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 – 100,00 zł,§ 4270 – 100,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4210 + 300,00 zł). 
 10. Pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotowiecku z 7 maja 2004 ro0ku zmieniającego plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł (wydatki dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 3.000,00 zł, § 4300 + 3.000,00 zł).
 11. Pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 10 maja 2004 roku zmieniającego plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 7.000,00 zł, § 4260 + 5.000,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł).
 12. Pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z 11 maja 2004 roku zmieniającego plan wydatków o kwotę 4.819,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – 3.000,00 zł, § 4210 + 3.000,00 zł, § 4260 + 1.819,00 zł, rozdz. 80104 § 4240 – 500,00 zł, § 4260 – 500,00 zł, §4270 – 419,00 zł, § 4300 – 400,00 zł).
 13. Pisma Samorządu Mieszkańców wsi Gałązki Małe z 3 maja 2004 roku zmieniającego plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – 1.000,00 zł Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 + 1.000,00 zł).
 14. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-163/04 z 6 maja 2004 roku zmieniającego dotację na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 120.600,00 zł i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne o kwotę 31.400,00 zł a przyznającego dotacje na świadczenia rodzinne o kwotę 953.500,00 zł (dochody Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 – 120.600,00 zł, rozdz. 85216 § 2010 – 31.400,00. Rozdz. 85212 § 2010 + 904.342,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – 120.600,00 zł, rozdz. 85216 § 3110 – 31.400,00 zł, rozdz. 85212 § 3110 + 934.430,00 zł, § 4010 + 11.570,00 zł, § 4110 + 32.155,00 zł, § 4120 + 284,00 zł § 4210 + 5.149,00 zł).
 15. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-155/04 z 7 maja 2004 roku zwiększającego dotacje na zasiłki rodzinne i pomoc w naturze o kwotę 42.400,00 zł (dochody Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 + 42.400,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 + 42.400,00 zł).
 16. Pisma dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 11 maja 2004 roku zmieniającego plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 – 22.000,00 zł, § 4260 + 20.000,00 zł § 4270 + 2.000,00 zł).
 17. W ramach urealniania wydatków przenosi się kwotę 2002,00 zł w następujący sposób: wydatki Dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 – 200,00 zł, § 4300 + 200,00 zł. rozdz. 75095 § 4210 – 802,00 zł Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4430+ 1.000,00 zł Dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 + 802,00 zł).
 18. Realizując dyspozycje jednostek pomocniczych przenosi się wydatki w kwocie 11.744,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej ( wydatki Dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 - 11.744,00 zł, § 2630 + 11.744,00 zł). 
 19. Przeniesienie na podstawie porozumienia z 30 kwietnia 2004 roku (otrzymanego 20 maja 2004 roku) kwoty 38.400,00 zł na „Budowę między gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” (wydatki Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – 38.400,00 zł Dz. 900 rozdz. 90013 § 661 + 38.400,00 zł).
 20. Pisma Kierownika Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 maja 2004 roku korygującego wydatki na kwotę 14.445,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zlec. – 8.900,00 zł § 4110 zlec. + 8.900,00 zł, rozdz. 85219 § 4010 wł. – 545,00 zł § 4210 wł. – 3.500,00 zł, § 4210 – 1.500,00 zł, § 4040 wł.+ 545,00 zł, § 4300 wł. + 5.000,00 zł).
 21. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-208/04 z 20 maja 2004 roku ustalającego plan dotacji w kwocie 3.135,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (dochody Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 + 3.135,00 zł , wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 + 3.135,00 zł).
 22. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5,3011-220/44 z 26 maja 2004 roku przyznającego dotację w wysokości 20.276,00 zł na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dochody Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 + 20.276,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 + 20.276,00 zł).
 23. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-165/04 z 27 maja 2004 roku ustalającego plan dotacji w kwocie 24.113,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku (dochody Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 + 24.113,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 + 24.113,00 zł)
 24. Pisma Samorządu Mieszkańców Boczkowa zmieniającego plan wydatków w kwocie 5.918,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – 5.918,00 zł, dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 + 5.868,00 zł, § 4300 + 50,00 zł).
 25. Pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu Nr DKL-0301-12/04 z 31 maja 2004 roku zwiększającego dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 10.640,00 zł (Dochody Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 + 10.640,00 zł, wydatki DZ. 751 rozdz. 75113 § 3030 + 10.640,00 zł).
 26. Pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-20/2004 z 25 maja 2004 roku przyznającego część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 23.193 ,00 zł (dochody Dz. 758 rozdz. 75805 § 2920 + 23.193,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 + 15.000,00 zł, Dz.921 rozdz. 92105 § 4270 + 8.193,00 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/08/2004 11:30:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/08/2004 11:33:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/08/2004 11:32:55)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela