Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2004 roku


Uchwała Nr XVIII/113/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33 poz. 264 z 2003 r. ze zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ustala wynagrodzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożenie Budzik w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto: - 4.740,00 zł.
- dodatek funkcyjny w wysokości                            - 1.860,00 zł.
- dodatek specjalny w kwocie                                   - 1.650,00 zł.
stanowiący 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
- dodatek za wysługę lat w wysokości                             - 20 %
liczony od wynagrodzenia zasadniczego

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr VIII/50/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 maja 2004 r.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/08/2004 09:52:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/08/2004 09:52:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/08/2004 09:52:45)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela