Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XIX/ 115 /04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 lipca 2004 roku


Uchwała Nr XIX/ 115 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 9 lipca 2004 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zaciągania zobowiązań wekslowych.

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 c o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce upoważnia Burmistrza do wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 74.670,00 zł słownie siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych pochodzącej z umorzenia części kwoty pożyczki Nr 4/97/W-13/0A-0D-bs/k/173 z dnia 23 lipca 1997 roku stanowiącej dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, 2 przepompowni ścieków oraz rurociągów tłocznych z zasilaniem energetycznym w Nowych Skalmierzycach Etap IV zad. 1 cz. 1 i 2” będącego przedmiotem umowy umorzeniowej zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobowiązanie to zostanie pokryte z dochodów własnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/115 /04
z dnia 9 lipca 2004 roku

         23 lipca 1997 roku gmina nasza podpisała umowę Nr 4/97/Wn-13/OA-OD-bs/K/173 z Bankiem Ochrony Środowiska w Ostrowie na pożyczkę w kwocie 497.800,00 zł przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczony na gazociąg oraz modernizację kotłowni w budynkach szkolnych, budynku administracyjnym urzędu i kotłownię osiedlową. W roku 2003 wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Bank Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp. O umorzenie pozostałej do spłaty części pożyczki, który został rozpatrzony pozytywnie i uzyskano umorzenie w wysokości 74.670,00 zł tj. 15 % kwoty pożyczki.

          Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na dalszą kanalizację a gwarantem takiego wykorzystania jest weksel in blanco.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/08/2004 09:44:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/08/2004 09:44:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/08/2004 09:44:30)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela