Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/114/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

 

Uchwała Nr XVIII/114/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 czerwca 2004 roku

w  sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm. ) oraz § 4 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXVII/209/94 z dnia 6 maja 1994 roku w sprawie ustalenia odznaki – medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” uchwala się co następuje: 

§1.

Medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” nadaje się:

  1. Spółdzielni Mleczarskiej „LAZUR”,
  2. Aurelii Grześczyk,
  3. Zenonowi Michasiowi,
  4. Ks. kan. Edwardowi Wawrzyniakowi,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVIII/114/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 roku.

          Nadanie przez Radę Medalu wynika z uchwały nr XXXVII/209/94 Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach z dnia 06 maja 1994r. ze zmianami. § 4 pkt. 3 wskazuje, że Medal za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej nadaje Rada Gminy i Miasta na wniosek Kapituły Medalu. Z kolei z § 5 pkt. 4 wynika, że kapituła opiniuje w drodze uchwały każdy wniosek o nadanie Medalu, który wpłynął do Rady. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta wyznaczył termin w którym podmioty do tego uprawnione mogą zgłaszać kandydatury. Ponieważ do dnia 13 maja 2004 roku wpłynęły cztery wnioski, Przewodniczący Kapituły zwołał zgodnie z § 6 pkt. 6 cytowanej uchwały posiedzenie na którym jej członkowie pozytywnie zaopiniowali złożone wnioski kierując tym samym do Rady Gminy i Miasta wniosek o nadanie Medalu wskazanym kandydatom.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/08/2004 08:00:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/08/2004 08:46:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/08/2004 08:46:25)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela