Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/109/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku

 

Uchwała Nr XVIII/109/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Na podstawie art. 18, ust.1, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r.,poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 z 2001r., poz. 747 z późniejszymi zmianami ) – Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 17.07.2004 roku do dnia 17.07.2005 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach.

§ 4

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach ogłasza Taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1. Taryfa

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/109/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Na podstawie art. 24, ust 2 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747), zwanej dalej ustawą, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach w dniu 06.05.2004 r. złożyło wniosek nr 1/2004 o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 17.07.2004r. do dnia 17.07.2005r. obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i złożony został w wymaganym terenie.

         W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Pani Burmistrz Gminy i Miasta ustaliła, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. Nr 26, poz. 257).

         W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

        Ceny i stawki opłat określone przez Przedsiębiorstwo w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych różnic:

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  • zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług.

        Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Przedsiębiorstwa.

W stosunku do taryf obowiązujących dotychczas opłaty za 1 m3 wody, opłata licznikowa i opłata za 1 m3 ścieków nie ulegają zmianie za wyjątkiem opłaty za 1 m3 ścieków przemysłowych, która zostaje podwyższona o 0,19 zł netto tj. 0,21 zł. brutto.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/07/2004 11:21:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2004 11:21:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2004 11:21:12)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela