Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/108/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2004 roku

 

Uchwała Nr XVIII/108/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

         Na podstawie art. 14a ust. 1,2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

1.  Z dniem 1 września 2004 roku ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce:

1) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych, ul. Szkolna 7

2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Droszewie, Droszew 21

3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gostyczynie, Gostyczyna 49

4) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach z siedzibą w budynku przy ul. Środkowej 3.

§ 2

Nadzór nad oddziałami przygotowania przedszkolnego wymienionych w § 1ust. 1. pkt 1-4 sprawuje dyrektor placówki, w której oddział ma siedzibę.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/108/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce .

        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź. zm.) nakłada na gminę obowiązek ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, aby umożliwić od 1 września 2004r.,wszystkim dzieciom sześcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy spełnienie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

          Mając powyższe na uwadze Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę określającą sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/07/2004 10:59:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2004 11:00:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2004 10:59:58)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela