Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVI/101/04Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku


Uchwała Nr XVI/101/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004  roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2004

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwala Nr XV/89/04 z 12 lutego 2004 roku  wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 385.260,00 zł do kwoty

20.700.692,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 354.391,00 zł do kwoty


936.686,00 zł

             zadania na podstawie porozumień

95.000,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załacznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 385.260,00 zł do kwoty

 

19.248.599,00 zl

w tym: 
              zwiększa sie wydatki na zadania zlecone o kwotę 241.200,00 zł do kwoty


823.495,00 zł

              zadania na podstawie porozumień
              rezerwa ogólna
              rezerwa celowa

95.000,00 zł
60.000,00 zł
102.825,00 zł

przenosi sie wydatki miedzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 819.650,00 zł,  wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załacznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.

 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne  o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 2.747.978,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 4 do uchwały głównej następujące zmiany:

 

Lp. Nazwa zadania Dz. Rozdz.

    §

Kwota

1. Budowa ul. Bielawskiej w Skalmierzycach 600 60016  6050

85.000,00

 

W Lp. 2 uchwały głównej " Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z budynkiem ośrodka zdrowia" zmienia sie rozdział z 70095 na 700005

4. W załącznku Nr 5 do uchwały głównej w zdaniu " Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z budynkiem ośrodka zdrowia" zmienia sie rozdział z 70095 na 700005

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XVI/ 101 /04
Rady Gminy i Miasta
z dnia 19 marca 2004 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3-4820-5/2004/257 z 16 lutego 2004 roku zwiększającego subwencję oświatową o kwotę 29.019,00 zł (dochody Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 + 29.019,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 + 29.019,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-66/04 z 19 lutego 2004 roku ustalającego dotację celową przeznaczoną na spłatę zobowiązań Wojewody z roku 2003 powstałych z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą w kwocie 113.191,00 zł i przeznacza się na ul. Bielawską, remonty budynków i uzupełnienie środków funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów (dochody Dz. 900 rozdz. 90015 § 2010 + 113.191,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 + 85.000,00 zł , Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 + 17.210,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 + 10.981,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-1/04 z 19 lutego 2004 roku przyznającego dotację w ramach zadań zleconych na Ośrodek Wsparcia w kwocie 241.200,00 zł (dochody Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 + 241.200,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdz. 85203 § 2820 + 241.200,00 zł) oraz stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966)w związku z określeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.000,00 zł nalicza się 5 % dochodów gminy co stanowi 1.850,00 zł (dochody Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 + 1.850,00 zł, wydatki Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 + 1.850,00 zł).
 4. W ramach porządkowania zapisów budżetowych przenosi się wydatki w dziale 700 z rozdziału 70095 do rozdziału 70005 (wydatki Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 – 42.000,00 zł, § 4260 – 35.700,00 zł, § 4270 – 118.200,00 zł, § 4300 + 224.000,00 zł, § 6050 – 324.300,00 zł, rozdz. 70005 § 4210 + 42.000,00 zł, § 4260 + 35.700,00 zł, § 4270 + 118.200,00 zł, § 4300 +224.000,00 zł, § 6050 + 324.300,00 zł).
 5. Ze środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydziela się wydatki związane z dojazdami na kursy szkolenia w kwocie 7.200,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 – 7.200,00 zł, § 4410 + 7.200,00 zł).
 6. Przeniesienie z działu kultury do działu sportu kwoty 6.000,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 – 6.000,00 zł, Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 + 6.000,00 zł).
 7. Stosownie do uchwały Rady Gminy i Miasta w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i ustaleniem kwot przenosi się 24.000,00 zł w dziale kultury i 38.250,00 zł w dziale sportu na dotacje (wydatki Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 -–24.000,00 zł, § 2630 + 24.000,00 zł, Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – 38.250,00 zł, § 2630 + 38.250,00 zł).

 Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/07/2004 14:41:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2004 08:44:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2004 08:44:06)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela