Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2004 roku

 

Uchwała Nr XVIII/111/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gostyczynie i w Mącznikach w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

        Na podstawie art.18, ust.2, pkt.9, lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.37, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, położonych w Gostyczynie i w Mącznikach:
a. obręb Gostyczyna: działka nr 89 – pow. 1,09 ha, KW 57 542;
b. obręb Mączniki: działka nr 26 – pow. 0,24 ha, działka nr 27/4 – pow. 0,24 ha, obie zapisane w KW 67 561.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/111//04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gostyczynie i w Mącznikach w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

           Nieruchomości opisane w § 1, położone w Gostyczynie i Mącznikach stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w obecnym stanie są zaniedbane i nie są wykorzystywane na cele, którym mogłoby służyć. Teren w Gostyczynie jest zadrzewiony, natomiast w Mącznikach są to grunty głównie pod stawami.

          Zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/08/2004 07:52:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/08/2004 07:52:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/08/2004 07:52:02)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela