Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku


Uchwała Nr XVII/ 105/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany w podziale Gminy i Miasta i Miasta Nowe Skalmierzyce na stałe obwody głosowania.

          Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

W podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na stałe obwody głosowania ustalone uchwałą nr XLIII/244/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 sierpnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w obwodzie nr 2 – granice obwodu głosowania : po wyrazie Mączniki dodaje się wyraz „ Boczków”. 
  2. w obwodzie nr 3 – granice obwodu głosowania skreśla się wyraz „ Boczków”.

§ 2.

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały XVII/ 105/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

           Głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na obwody głosowania dokonuje rada gminy, na wniosek burmistrza, według następujących zasad: 

  1. stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców; w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców;
  2. można utworzyć odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, itp. ( w gminie Nowe Skalmierzyce takich obwodów nie tworzy się ).

          Burmistrz przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.

          Obwód głosowania nr 3 obejmował łącznie 3.287 mieszkańców, czyli o 287 mieszkańców więcej niż powinien. Zmiana polegająca na włączeniu sołectwa Boczków do obwodu głosowania nr 2 w Nowych Skalmierzycach, który po zmianach będzie obejmował 2.806 mieszkańców ( sołectwo Boczków liczy 344 mieszkańców). Zmiana nie spowoduje wydłużenia drogi do lokalu wyborczego, a usprawni pracę obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/05/2004 11:20:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/05/2004 11:23:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/05/2004 11:22:57)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela