Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku.


Uchwała Nr XVII/104/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147 z 2002r., poz.1231 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2004 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/05/2004 11:06:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/05/2004 11:06:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/05/2004 11:06:08)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela