Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVII/102/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku


Uchwała Nr XVII/102/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148) uchwala się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2003 rok i wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce udziela Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium za 2003 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/102/04
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

         Zastępca przewodniczącego Komisji przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2003, który wcześniej przedstawiony został Przewodniczącemu Rady, a następnie przekazany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

          Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię RIO. Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie jawne, w którym udział wzięło 14 radnych, z których za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/05/2004 10:48:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/05/2004 10:48:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/05/2004 10:48:13)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela