Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVI/94/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku.

Uchwała Nr XVI/94/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ociążu, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./ u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1

Sprzedać w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość będącą własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, położoną w Ociążu, oznaczoną numerami działek 344/7,344/8,344/9,344/10,245/1,245/2,245/3, o łącznej powierzchni 14,8876 ha., za cenę uzyskaną w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/94/04,
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19. 03.04 r.

          Nieruchomość opisana w § 1 położona w Ociążu stanowi własność Gminy i Miasta. Obecnie nie ma urządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przeważającej części leży na glebach o słabej bonitacji i może być wykorzystana na cele inwestycyjne. Zostanie sprzedana w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, ogłoszonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Procedura ta pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty z punktu widzenia interesów Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (26/03/2004 08:29:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/03/2004 08:29:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (26/03/2004 08:29:31)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela