Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVI/95/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku

Uchwała Nr XVI/95/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

            Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.32, ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) uchwala się co następuje:

§1

  1. Stwierdza się, że ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach są nieaktualne.
  2. Pozostałe ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” uznaje się za aktualne.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/95/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

          Z uwagi na pilną potrzebę stworzenia nowych rezerw terenowych na potrzeby rozwoju średniego i drobnego biznesu, jak również z uwagi na pozyskanie potencjalnego poważnego inwestora zainteresowanego inwestycjami na przedmiotowym terenie, dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce”. Powyższa analiza, zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wykazała nieaktualność zapisów ww. dokumentu w części dotyczącej terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach.
        
W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyniki ww. analizy w celu podjęcia uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Skalmierzyce”.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/03/2004 15:09:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/03/2004 15:24:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/03/2004 15:24:38)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela