Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku.

Uchwała Nr XVI/96/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach

             Na podstawie art.18, ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 9, ust.1 i 2 oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) uchwala się co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” dla terenów położonych w Ociążu. Obszar opracowania wg załącznika nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/96/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach

         Sporządzenie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” wynika z dokonanej (Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XVI/95/04 z dnia 19 marca 2004 r.) oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”, na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, przygotowanej w oparciu o art.32, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717).
          Powyższa zmiana „Studium…” umożliwi przygotowanie terenu pod nowe inwestycje i pozyskanie inwestora. Zapewni to dodatkowe wpływy do budżetu gminy oraz przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia na jej terenie.
          W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/03/2004 08:06:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (31/03/2004 09:41:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (31/03/2004 09:40:52)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela