Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku

Uchwała Nr XVI / 100 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 5 , ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 , poz. 873 ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/100/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku

         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 wprowadziła obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego . Współpraca dotyczy działalności w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy . Ustęp 3 tego artykułu nakłada również na gminy obowiązek uchwalenia programu współpracy z tymi organizacjami . Opracowany program ma charakter systemowego określenia form oraz zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze zadań określonych przez ustawę jako działalność pożytku publicznego . Program w związku z tym wybiega w czasie poza jeden rok planowanej współpracy .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/03/2004 09:01:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/03/2004 09:04:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/03/2004 09:04:06)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela