Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVI / 99 /04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 marca 2004 roku

Uchwała Nr XVI / 99 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie:

– art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
– przepisów art. 5 ust. 1 oraz artykułów od 11 do 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku poz. 873);
– przepisów art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych mogą otrzymywać z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotacje na : 
   finansowanie realizacji powierzonego zadania lub dofinansowanie realizacji wspieranego zadania

  w zakresie:

  a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  b) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej,
  c) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  d) wypoczynku dzieci i młodzieży,
  e) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  f) ochrony i promocji zdrowia,
  g) przeciwdziałania patologiom społecznym,
  h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  i) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,
  j) działania na rzecz osób niepełnosprawnych .
 2. Wspieranie oraz powierzanie zadań o których wyżej mowa odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Powierzenie realizacji zadania może nastąpić w innym trybie, jeżeli zadania można zrealizować efektywnie w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na innych zasadach i trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

§ 2

 1. Udzielenie dotacji na wspieranie lub powierzenie zadań wymienionych w § 1 ust. 1 Uchwały przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, może nastąpić po zapewnieniu środków finansowych w uchwale budżetowej.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady ustala zarządzeniem priorytety dotacji na każdy rok budżetowy dla dziedzin wymienionych w § 1 ust. 1 uchwały w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy – jeżeli potrzeba taka wystąpi.
 3. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, z 30-dniowym wyprzedzeniem, ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie to powinno zawierać następujące informacje:
  a) rodzaj zadania;
  b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania;
  c) zasady przyznawania dotacji;
  d) terminy i warunki realizacji zadania;
  e) termin składania ofert;
  f) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty;
  g) zrealizowanych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem przekazanych dotacji.
 4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w prasie lokalnej oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta, a także poprzez wykorzystanie sieci internetowej.
 5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  d) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego zadanie dotyczy;
  e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 6. Podmioty wymienione w § 1 ust. 1 uchwały mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w takim przypadku w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy:
  a) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego, biorąc pod uwagę stopień w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację poszczególnych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego;
  b) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego, informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.

§ 3

 1. Podstawą udzielenia dotacji określonej w § 1 ust. 1 uchwały jest oferta złożona wg ustawowo ustalonego wzoru przez podmiot do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zawierająca projekt realizacji zadania.
 2. Złożone oferty przygotowuje i przedstawia w celu wydania zarządzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, właściwy w zakresie tematyki Referat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
  Przy rozpatrywaniu ofert należy:
  a) ocenić możliwość realizacji zadania;
  b) ocenić przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c) uwzględnić wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Rozpatrywanie ofert następuje także wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. W uzasadnieniu wyboru oferty Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obowiązany jest ustosunkować się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

§ 4

 1. Oferty składane do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce są przyjmowane w okresie od 1 października do 31 października roku poprzedzającego każdy rok budżetowy z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone przed lub po terminie wymienionym w ogłoszeniu konkursu ofert, nie będą rozpatrywane.
 3. W wyjątkowych przypadkach uzasadniających zakresem oddziaływania, rangą i efektywnością realizacji, oferta złożona w innym terminie może zostać uwzględniona przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 4. Oferty o których mowa w pkt. 1 rozpatrywane są w terminie do jednego miesiąca od daty uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 5

 1. Dotacji udziela Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Dotacji udziela się wyłącznie na koszt realizacji zadnia z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować koszty obsługi ściśle związane z realizacją zadania. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określi wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając charakter zadania. 
 4. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne lub remonty, których realizacja nie stanowi integralnej części zadania.
 5. Podmioty które otrzymały dotacje na realizację zadania zobowiązane są do zamieszczenia informacji o tym w swoich materiałach promocyjnych.

§ 6

 1. Podmioty przyjmujące zlecenie realizacji zadania publicznego w określonym trybie zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji zadania, a Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 2. Umowa (wg. ustawowego wzoru) wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Umowa o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji nie dłuższy niż trzy lata.
 4. Zadania publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 5. Podmioty, które otrzymały dotacje, są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

§ 7

 1. Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do złożenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni po realizacji zadania :
  a) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z oceną skuteczności jego realizacji i osiągniętych efektów;
  b) sprawozdanie finansowe z zestawieniem wszelkich dowodów księgowych i finansowych;
  c) informacje inne istotne zdaniem Podmiotu. - wg ustawowo ustalonego wzoru .
 2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

§ 8

 1.  Właściwy merytorycznie Referat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dokonuje kontrolę i ocenę realizacji zadania, a w szczególności:
  a) stanu realizacji zadania,
  b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
  d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
 2. Kontrolę finansową zleconego zadnia wykonuje Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 9

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przedkłada Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informacje dotyczące udzielonych dotacji.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 11

Traci moc: uchwała Nr X/61/03 Rady Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/99/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 marca 2004 roku

            Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku - przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874 ) w art. 23 , ust. 2 zobowiązała gminy do dostosowania uchwał wydanych na podstawie art. 118 , ust.3 ustawy o finansach publicznych do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 roku , Nr 96 , poz. 873 )
          Projekt uchwały reguluje tryb postępowania w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy . Ponieważ ustawa istotnie zmienia zasady postępowania w tej sprawie - proponuje się podjęcie nowej uchwały i anulowanie uchwały Nr X /61/03 z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/03/2004 09:30:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/03/2004 09:30:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/03/2004 09:30:19)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela