Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XV / 89 /04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XV / 89 /04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z 12 lutego 2004 roku

W sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 122, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 1, art. 128 ust. 2 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 142 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2

Uchwala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości

20.315.432,00 zł

w tym:
- zadania zlecone


582.295,00 zł

- zadania na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 1.

95.000,00 zł


§ 3

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości

18.863.339,00 zł

w tym:
- wydatki na zadania zlecone


582.295,00 zł

- wydatki na zadania na podstawie porozumień

95.000,00 zł

- rezerwa ogólna

60.000,00 zł

- rezerwa celowa (poręczenie) zgodnie z załącznikiem Nr 2

102.825,00 zł

- środki w dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

202.138,00 zł


2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.452.093,00 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załacznikiem Nr 3 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.452.093,00 zł
4. Uchwala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz nakłady inwestycyjne na kwotę 2.662.978,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 35.000,00 zł i wydatków w wysokości 37.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka w kwocie 132.000,00 zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł oraz wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość 1.200.000,00 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym.

§ 8

Określa się kwotę 300.000,00 zł jako maksymalną, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na wydatki bieżące.

§ 9

Upoważnia się Burmistrz Gminy i Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów ( w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 11

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV / 89 /04
z dnia 12 lutego 2004 roku

            Dochody budżetowe na rok 2004 przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi:
- podatku od nieruchomości:
- podatku od środków transportowych
- opłat targowych

           Podatek rolny w związku z nie obniżaniem podstawy opodatkowania przyjęto według opublikowanej ceny 1 q żyta przez Główny Urząd Statystyczny.

           Inne wpływy (z cmentarza, czynszów mieszkaniowych i pozostałe) przyjęto zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez poszczególne Referaty.

           Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FF.I-3.3010-26/2003 z 21 października 2003 roku w łącznej kwocie 579.962,00 zł z przeznaczeniem na administrację publiczną i opiekę społeczną, pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DK-0301-26/03 z 23 października 2003 roku w kwocie 2.333,00 zł. Stosownie do porozumienia zawartego ze Starostą Ostrowskim oraz pismem Starosty Nr FN.0714-15/2003 z 4 grudnia 2003 roku na utrzymanie ulic powiatowych w mieście przyjęto kwotę 75.000,00 zł a zimowe utrzymanie dróg w gminie 20.000,00 zł.

         Subwencje przyjęto do budżetu w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003 z 29 listopada 2003 roku i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej

7.060.830,00 zł

- wyrównawcza subwencja ogólna

1.558.706,00 zł

Tym samym pismem określona została wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.690.401,00 zł Udział w podatku dochodowym od osób prawnych określony został szacunkowo w wielkości wykonania roku 2003.

          Z uwagi na wpływ środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach SAPARD w styczniu 2004 roku mo uzyskane kwoty na drogę 166.890,00 zł i kanalizację 981.603,00 zł zwiększono dochody które w całości pokrywać będą spłatę kredytu Wydatki budżetowe przyjęto według wyliczeń szacunkowych.

          Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowane zostaną po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy na II półrocze 2003 roku.

         Wydatki na zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego oraz Starosty.

          Wydatki szkół i przedszkoli przyjęto na podstawie wstępnych opracowań przygotowanych przez Dyrektorów Szkół i Przedszkoli.

         Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano według wstępnych danych w wielkościach planowanych wpływów. Szczegółowy podział dokonany zostanie na podstawie planu opracowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a przyjętych uchwałą Rady Gminy i Miasta.

          W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 102.825,00 zł jako zabezpieczenie poręczenia kredytu dla Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

          Dotacje podmiotowe to dotacja dla instytucji kultury – biblioteki. Jej wysokość to 132.000,00 zł

         W dziale kultury przewidziano poza tym wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury oraz imprezami kulturalnymi organizowanymi w roku 2004.

          W wydatkach uwzględniono również składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych stosownie do ustawy o izbach rolniczych.

          Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w rozdziale 75023 w wysokości 7.600,00 zł.

         Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.452.093,00 zł przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek i tak:

- BOŚ Ostrów                                                                         73.600,00 zł
- NFOŚiGW                                                                          230.000,00 zł
- SBL Skalmierzyce (kredyt związany z SAPARD)         1.148.493,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (05/03/2004 14:07:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (05/03/2004 14:27:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (05/03/2004 14:26:51)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela