Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXIII/150/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII / 150 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, zespołach szkół, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

         Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póź. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z póź. zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. z 2000r. Nr 39, poz. 455 z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, zespołach szkół i zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Regulamin obowiązuje w 2005 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/24/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/01/2005 13:57:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (28/01/2005 13:51:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (28/01/2005 13:51:11)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela